Да подпомогнем Малките чудеса - Семеен център за недоносени деца  

 

Please, find EN below.

Кои сме ние и какво правим?

Фондация „Нашите недоносени деца” е създадена от Нина Николова, Надежда Дренска и Виолета Бакалова – три майки на общо пет недоносени деца – през 2012 год. Оттогава с помощта на доброволци и дарители активно подпомага недоносените бебета и семействата им чрез изграждане на общност, предоставяне на информация и подкрепа за родители, подобряване на материалната база в неонатологичните отделения в страната, и работи в тясно сътрудничество със специалистите-неонатолози за осъвременяване на неонатологичните грижи и практики. Фондацията извършва и застъпническа дейност, и работи с институциите за подобряване на държавната политика в сферата на неонатологията и дългосрочната грижа за преждевременно родените деца, изграждане на национална програма за проследяване, превенция и ранна интервенция и др.

Семеен център „Малки чудеса”

Семейният център за недоносени деца и техните родители е нашата сбъдната мечта и най-амбициозният ни проект до момента. С него ние искаме да задълбочим подкрепата, която предоставяме, и да разширим спектъра на услугите в помощ на семействата.

Семейният център е модерно оборудван и разполага с три помещения, в които ще се провеждат консултации със специалисти в областта на ранното детско развитие – психолози, логопеди, специалисти по ранна детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт, ерготерапевт, консултанти по кърмене. Родителите и децата ще имат възможност да посещават психотерапевтични групи. Редовно ще се провеждат и различни други групови занимания: арт-ателиета, групи за игра, музикални занимания, лекции на теми, засягащи отглеждането на недоносените деца, училище за родители.

Услугите и специалистите на семейния център ще подкрепят родителите в проследяването, превенцията, ранното откриване и ранната интервенция при състояния, характерни за недоносените деца, като: затруднения в говорното и двигателното развитие и координацията, нарушена памет и възможност за концентрация, дислексия, диспраксия, дискалкулия, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат предотвратени или влиянието им върху детето да бъде драстично редуцирано, ако бъдат своевременно открити и адресирани.

Целта ни е да създадем общност и пространство, в които и родителите, и децата да се чувстват защитени, а техните специфични потребности и страхове да бъдат посрещнати с разбиране.

От какво се нуждаем?

Нуждаем се от вас и вашата подкрепа! Издръжката на семейния център за 1 година възлиза на приблизително 70 хил. лева. Тъй като специализираните ни услуги ще бъдат само частично заплатени от родителите, за да останат наистина достъпни, сме благодарни на всеки дарител, че ни помага да станем устойчиви и да пораснем големи. за да можем да изпълняваме мисията си. Нашата кауза е част от 6-то издание на 1000km Balkan Charity Challenge. 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

----------------------------------------

ЕN

Who we are and what we do?

“Our premature children” Foundation was created in 2012 by Nina Nikolova, Nadya Drenska and Violeta Bakalova, three mothers of five premature babies. Since then the Foundation actively supports premature babies and their parents through community building, spreading of information about prematurity and related topics, improving the conditions in which babies are cared for at the NICUs and close collaboration with professionalists to advance neonatal care and practices. The Foundation is an active advocate for the cause of prematurity and works together with the institutions to improve state policies in the field of neonatology and long-term care for premature-born children, as well as establishing a national follow-up program for follow-up, prevention and early childhood intervention of preventable and treatable complications of premature birth.

„Tiny miracles” Family Center

The Family Center for premature children and their parents is our dream come true and our most ambitious project so far. With it, we want to deepen the support we provide and broaden the range of services to help families.

The family center is modernly equipped and has three rooms, which house specialists in the field of early child development - psychologists, speech therapists, early intervention and motor development specialists, a music therapist, an occupational therapist and breastfeeding consultants. Parents and children have the opportunity to visit psychotherapeutic groups. Various other group activities are regularly held: art-studios, play groups, musical activities, lectures on topics related to the care of premature babies, and a school for parents.

Family Center services and specialists support parents in the follow-up, prevention, early detection and early intervention of conditions typical of prematurity such as: difficulty in speech, motor development and coordination, impaired memory and concentration, dyslexia, dyspraxia, dyscalculia, emotional and psychological problems. All of these can be prevented or their impact on the child can be drastically reduced if they are detected and addressed in a timely manner.

Our goal is to create a community and space in which both parents and children feel protected, and their specific needs and fears are met with understanding and genuine support..

What we need

We need your support! Maintenance costs for the family center famount to approximately 70 000 BGN a year. Since our specialized services will only be partially paid by the parents to remain truly accessible, we are grateful for every donation that helps us to become sustainable and grow. so that we can carry out our mission. Our cause is part of the 6th edition of the 1000km Balkan Charity Challenge.

THANK YOU!

 

Споделете този апел в социалните мрежи

 
 

Изпратете покана на своите приятели от Фейсбук

Новини и коментари

Информация за инициатора Надежда Дренска
www.premature-bg.com/semeen-center.html
Адрес
София
София град
България
Апели на инициатора Кликнете тук за да видите други апели на този инициатор
Снимка Име и фамилия Дарена сума Дата
1 Силвия А Сума: 30.00 BGN 2017-11-17 09:07:38
2 Валери Ватев Сума: 50.00 BGN 2017-11-07 10:08:16
3 Ивелина Георгиева Сума: 20.00 BGN 2017-11-01 10:04:15
4 Надежда Андонова Сума: 20.00 BGN 2017-10-31 13:36:05
5 Ivan Radev Сума: 80.00 BGN 2017-10-21 20:15:52

 200.00  лв.
са събрани от  10,000.00  лв.
оставащи дни
39
дарени
2.00%


Този апел ще получи всички средства, които са дарени до 31-12-2017

QR код на апела

Апели - Платформата

Ако сте регистриран потребител, въведете Вашите данни за вход в долната форма.

Вход в Платформата

Вход Регистрация

Вход