Задължителни документи за одобряването на получатели на дарения

Одобряването на Получателя на даренията (физическо лице или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи. Документите са основа за подписването на договор между Получателя на даренията, набрани чрез "Платформата", и Фондацията, която я управлява. Така гарантираме на дарителите, че с даренията им няма да бъде злоупотребено.

Администраторите на "Платформата" ще се свържат с получателя, за да поискат тези документи.

Рамков договор за финансиране (нов: 2021)

I. За лица, които набират средства за лечение в България и чужбина

II. За лица, които набират средства за изяви в България и чужбина

Задължителни документи за юридически лица

Забележка: Разгледайте внимателно документите, които трябва да бъдат приложени от юридически лица. Кандидатурата не може да бъде разгледана без предоставянето на всички задължителни документи.

I. За организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ

II. За образователни и здравни заведения и юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели

III. За общини

IV. За религиозни настоятелства

Допълнителни документи, според кампанията

Допълнителни документи, в зависимост от кампанията, като:

 • Лиценз за извършване на социални услуги за деца или възрастни
 • Други документи, в случаите когато за дейността си Получателят подлежи на лицензиране, разрешаване или регистриране по ред, определен със закон,
 • Примерни оферти за закупуване на материали, извършване на услуги – при каузи за закупуване на оборудване, апарати, големи вещи.
 • Ако се предвижда строеж:
      a. Договор за учредяване на правото на строеж
      b. Разрешение за строеж от общината
      c. Количествено-стойностна сметка
      d. Архитектурен макет
 • Други документи, от които Фондацията има нужда, за да удостовери надеждността на получателя и на каузата.

Критерии за одобрение на съдържание

Текстовете ще бъдат редактирани и одобрявани от администратор от Фондацията. Няма да се допускат текстове:
• неиздържани стилистично и граматически;
• с език на омразата;
• приканващи към действия, засягащи достойнството на свързаните с каузата лица или други;
• предполагащи дискриминация.

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта