Back to Campaigns

Snejana Yaneva Memorial Fund/Библиотечен дарителски фонд Снежа Янева


For English, please scroll down!

Това е кампания за създаване на фонд, в памет на Снежана Янева, Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация – уважавана и обичана колега и експерт, посветила живота си на библиотеките и тяхното модернизиране в услуга на гражданите.

През изминалите 30 години тя беше вдъхновител и двигател на много значими за  развитието  на библиотеките кампании и инициативи в България. Нейният принос може да бъде намерен навсякъде - при създаването на Американски центрове и кътове в обществени библиотеки в страната, в кампанията „Направи зелена твоята библиотека", в навлизането на новите технологии  – 3D принтери, роботизирани играчки за забавно програмиране. Работеше неуморно с големи и малки обществени библиотеки, така че децата и младите хора да имат равни възможности за достъп до технологии и развитие. Благодарение на нея, днес имаме изградено ползотворното професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, а много библиотечни специалисти посетиха и се вдъхновиха от библиотечната практика в САЩ, която Снежа познаваше в детайли. Тя допринесе със своите контакти България да има представители в комитетите на ИФЛА (Международната федерация на библиотечните асоциации и институции) и в ЕБЛИДА (Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации). Тя бе в основата на поканата и последвалите близки контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и възможността в страната да се осъществи мащабният проект „Глобални библиотеки – България“. който през последните 30 години промени съществено облика на нашите обществени библиотекии и ги превърна в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани.

Фондът ще се управлява от Фондация "Глобални библиотеки - България", чийто председател на Настоятелството бе тя. Със средства от фонда на името на Снежана Янева ще се подкрепят дейности в паралел на нейната прогресивна визия за библиотеките в България - проекти за модернизирането им и стипендии за подготовка на библиотекари.

Appeal For Snejana Yaneva Memorial Fund

With this campaign, we seek to establish a fund to the memory of Snejana Yaneva, President of   – a highly respected and loved colleague and an acknowledged expert who has devoted her life to libraries and their modernization to the benefit of Bulgarian citizens.

In the past three decades, Sneja has been an inspiring champion of the cause of modern libraries and the driving force behind a number of projects and initiatives of significance for the development of Bulgarian libraries. Sneja’s contribution can be seen everywhere – from the establishment of American centers and corners at libraries across Bulgaria to the “Make your library green” campaign and the promotion of new technology such as 3D printers and educational coding robots.   Sneja collaborated tirelessly with both smaller and bigger public libraries to secure equal access to modern technology and equal development opportunities for kids and young people. Thanks to her efforts, today we enjoy a close professional cooperation with the American Library Association. A number of Bulgarian library professionals visited the US and got inspired by the library practices there, which Snezha knew in detail. With her contacts, Sneja contributed so that Bulgaria is represented in the committees of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) and the European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA). Sneja was also the initiator of the close cooperation with the Bill & Melinda Gates Foundation and the establishment of the large-scale Global Libraries Bulgaria project which in the last 30 years has changed significantly the image of Bulgarian public libraries and transformed them into centers for equal access to information for all citizens.

The fund will be administered by the Global Libraries Bulgaria Foundation since Sneja was the Chair of the Board of Trustees of the GLBF in a partnership with Bulgarian Library and Information Association. The fund named after Snezhana Yaneva shall finance activities in line with Snezha’s progressive vision for Bulgarian libraries, i.e. projects aimed at the modernization of libraries and scholarships for training of librarians.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Спаска Тарандова
Donated so far
 2,350  лв.

Goal amount
 20,000  лв.
End of Campaign
07.03.2020
Donor(s)
15

Category : Култура / изкуство

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Глобални библиотеки - България"

Donors

Donor Name
Amount
Кристина Димитрова  150  лв.
Anonymous donor  160  лв.
Деница Сачева  500  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Йорданка Вълчева  50  лв.

Giveback details


Donate 0 lv. and get:

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Спаска Тарандова

Campaign QR Code

Snejana Yaneva Memorial Fund/Библиотечен дарителски фонд Снежа Янева - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта