Back to Campaigns

Фонд Спаси живот!/ Save life Fund


English text below:
Фонд "Спаси живот!", е създаден с цел да бъде оказана спешна помощ на бежанци и лица търсещи закрила. Всеки ден в нашата организация идват хора с тежки житейски съдби, изправени пред неразрешими проблеми от различен характер. Халил е вдовец с три деца, две, от които са със сериозни вродени дефицити, които имат нужда от постоянна и неотлъчна грижа. Този човек трябва така да разпредели времето си, че едновременно да работи, за да плаща наем, ежемесечни разходи за лекарства и изследвания, режийни, храна, но същевременно да бъде и в къщи, за да се грижи за децата си. Фатме е самотна майка без никакви роднини с две породени, постоянно боледуващи деца в яслена възраст, страдащи от хронично недохранване. Понякога храната на ден е по лъжичка кисело мляко. Семейството живее под наем в мизерен апартамент, пропит от влага и мухъл и майката спи на земята, поради липса на легло. Нужни са средства за лекарства и такси за настаняване в ясла и детска градина за двете деца, където те ще получават храна три пъти на ден, а майката ще може да започне работа. Бягайки от войната, много често в бежанския поток, преминали по дългия, изпълнен с трудности и лишения път има и жени в напреднала бременност. Много често в нашата организация идват такива жени да търсят хуманитарна помощ за бъдещите си деца и за себе си. Оказва се, че те никога не са били проследявани от лекар по време на бременността. Пътувайки през няколко държави, само с дрехите на гърба си някои от тези жени развиват тежки хронични заболявания и имат нужда от продължително лечение, генетични или друг вид специфични изследвания и терапии.
Средствата постъпили по фонд “Спаси живот!“ приоритетно ще бъдат изразходвани в помощ на:
- непридружени малолетни и непълнолетни;
- бременни жени;
- лица със здравословни проблеми, хронични заболявания, инвалиди и лежащо болни;
- разделени, овдовели или многодетни родители.
При хората получили бежански или хуманитарен статут и избрали да живеят в България, започването на нов живот от нулата е много трудно. Когато само единият родител работи, много често тези семейства са поставени в ситуация на невъзможност да си осигурят нормални условия за живот. Понякога поради езиковата бариера доста често се случва никой в семейството да не работи. Покриването на наеми, режийни, текущи разходи за издръжка, медицински разноски и разходите за отглеждане на децата са непосилна задача за голяма част от семействата, с които работим. В резултат семействата с малки деца са силно затруднени да съхранят здравето и спокойствието на децата си в необичайни условия. Освен здравословните проблеми, често липсват средства за осигуряване на пълноценното и нормално хранене на децата в семейството.
Екипът на Съвета на жените бежанки в България има изграден капацитет в социалната работа с бежанци и лицата търсещи закрила и съдейства изцяло на родителите и децата в случаите на необходимост от прегледи, консултиране с различни видове медицински експерти, записване на децата в училища и заплащане на такси за детски градини, заплащане на спешни разходи за подсигуряване на подслон за бездомни или семейства в риск от бездомност. Следвайки мисията си да подпомага и подкрепя, без значение от пол, националност, вероизповедание и възраст, СЖББ се стреми да бъде в помощ на семействата в грижата им за децата.

„Съветът на жените бежанки в България“ е една от малкото хуманитарни организации в областта, която предоставя подобна подкрепа за уязвими лица. Фондът ще гарантира устойчивостта на тази специфична подкрепа и ще спомогне за разрешаването на тежки социални житейски ситуации.

Save the Life Fund!
Fund Save the Life was created to provide emergency assistance to refugees and asylum seekers. Every day in our organization come people with difficult lives, facing insoluble problems of different nature. Halil is a widower with three children, two of whom have severe birth defects who need constant and ongoing care. This person should allocate his time so that he can work together to pay rent, monthly expenses for medicines and research, overheads and food, but at the same time be at home to look after his children. Fatme is a single mother with no relatives with two born, permanently ill children of a nursery age suffering from chronic malnutrition. Sometimes the food of the day is a spoonful of yogurt. The family lives for rent in a miserable apartment soaked in moisture and mold and the mother sleeps on the ground for lack of a bed. Funds for medicines and fees are needed for nursery and daycare for both children, where they will receive food three times a day and the mother will be able to start work. Escaping the war, very often in the refugee stream, traversed by a long, fraught and difficult road, there are women in advanced pregnancy. Very often in our organization such women come to seek humanitarian assistance for their future children and for themselves. It turns out that they have never been monitored by a doctor during pregnancy. Traveling through several countries, with only their clothes on their backs, some of these women develop severe chronic illnesses and need continuous treatment, genetic or other specific research and therapies.
Funds received from the Save Life Fund will be spent as a priority in support of:
- unaccompanied minors;
- pregnant women;
- persons with health problems, chronic diseases, invalids and the sick;
- separated, widowed or many parents.
For people who have been granted refugee or humanitarian status and choose to live in Bulgaria, starting a new life from scratch is very difficult when only one parent works, very often these families are in a situation of inability to provide themselves with normal living conditions because of the language barrier quite often no one in the family works. Covering rents, overheads, running costs, medical expenses, and childcare expenses are an overwhelming task for many of the families we work with. As a result, families with young children find it difficult to maintain the health and tranquility of their children in unusual conditions. In addition to health problems, there is often a lack of resources to ensure that children in the family are provided with adequate and normal nutrition. The Council of Women Refugee Team in Bulgaria has capacity in social work with refugees and asylum seekers and fully assists parents and children in cases of need for examinations, consultation with various types of medical experts, enrollment of children in schools and payment of fees for kindergartens, the payment of emergency expenses to provide shelter for homeless persons or families at risk of homelessness.
The Council of Refugee Women in Bulgaria is one of the few humanitarian organizations in the area to provide such support to vulnerable persons. The Fund will guarantee the sustainability of this specific support and help to resolve difficult social situations.

 

 

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Maria Kirova
Donated so far
 3,804  лв.

Goal amount
 4,000  лв.
End of Campaign
27.12.2019
Donor(s)
9

Category : Бежанци / мигранти

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Съвет на жените бежанки в България

Donors

Donor Name
Amount
Фирмено дарение Paysafe Bulgaria  2,000  лв.
ГАЛИНА БОЗВЕЛИЙСКА  50  лв.
Борислава Кукурина  50  лв.
Anonymous donor  4  лв.
Anonymous donor  1,400  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Maria Kirova

Campaign QR Code

Фонд  Спаси живот!/ Save life Fund - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта