Back to Campaigns

AmCham Thanksgiving Charity Celebration 2023


For English see below

Американска търговска камара в България е традиционен организатор на благотворителна кампания по повод Деня на благодарността – „Thanksgiving Charity Celebration” в продължение на 18 години. Със силната си общност на компании- членове можем да се борим с несправедливостите заедно и да променим живота на хората в нужда към по-добро. Именно тази философия е в сърцето на благотворителната кампания на Камарата, която през тази година включва две инициативи: „Готови за успех“ и „Подкрепа за жени, пострадали от домашно насилие“. 

„Готови за успех“ е стипендиантска програма, основана от фондация BCause, която набира средства в подкрепа на отличници, които са загубили единия или двамата си родители и са отгледани в институции или от свои близки. Стипендиите се присъждат въз основа на академични постижения.Членовете на AmCham са щедри и дългосрочни дарители на програмата, не само с финансовата си подкрепа, но и като им предоставят възможности за стажове и кариерно развитие.

За 18 години са наградени 1800 стипендианти за над 2 800 000 лв., всички осигурени от частни дарители - фирми и физически лица. 

Фондът за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на фондация BCause е насочен към организации, които предоставят правни, психологически и социални консултации и подкрепят центрове за кризисно настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и закрила, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от порочния кръг на насилието и да продължат живота си навън, те се нуждаят от насърчаване и вяра в себе си и в своите възможности.

Всяка четвърта жена е била жертва на домашно насилие.

Видовете дейности, които ще бъдат подкрепени са:

  • Психологическо и социално консултиране, посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и съдебни дела по Закона за защита от домашно насилие.
  • Гореща линия за жертви.
  • Мобилна работа с открит прием в малки населени места, за да могат жените от най-отдалечените села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие.
  • Медицинска помощ – голяма част от пострадалите са неосигурени и нямат доходи за заплащане на медицински преглед и медицинско свидетелство.
  • Храна, включително бебешка храна, лекарства, дрехи, обувки, квартира.
  • Професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство и сервитьорки.

Благодарим за вашата щедрост! 

The American Chamber of Commerce has been hosting the traditional Thanksgiving Charity Celebration for 17 years. Being a strong community of members, we can help less fortunate and disadvantaged people and to change their lives for better. This philosophy is in the basis of the AmCham’s Thanksgiving Charity represented by two funds: “Get Ready to Succeed” and “Support Women Victims of Domestic Violence”. 

Get Ready to Succeed is a scholarship program, founded by BCause Foundation, supporting excelling students who have lost one or both their parents and have been raised in institutions or by relatives. The scholarships are awarded based on academic merit.

The AmCham members are generous and long-term contributors to the program, not only with their financial support but also in providing them with opportunities for internships and career options. For 18 years now we have awarded 1800 scholarships of over BGN 2 800 000, all provided by private donors - companies and individuals. 

The Fund to Support Women Victims of Domestic Violence by BCause Foundation is targeted at organizations that provide legal, psychological, and social consultations and support crisis accommodation centers. Women and their children receive security and protection, emotional recovery and social rehabilitation. In order to get out of the vicious cycle of violence and to continue their lives outside, they need encouragement and faith in themselves and in their capabilities.

Every fourth woman has been a victim of domestic violence. The types of activities to be supported are:

  • Psychological and social counselling, mediation in contacts with other institutions, counselling with lawyer and lawsuits under the Law on Protection from Domestic Violence
  • Hotline for Victims.
  • Mobile work with open reception in small settlements, so that women from the most remote villages can gain access to support in a situation of violence.Medical care - a large part of the injured are uninsured and have no income to pay for a medical examination and a medical certificate.
  • Food, including baby food, medicines, clothes, shoes, accommodation.Professional courses in manicure, pedicure, hairdressing, and waitresses

Thank you for your generosity!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
AmCham Thanksgiving Charity
Donated so far
 93,305  лв.

Goal amount
 80,000  лв.
End of Campaign
30.01.2024
Donor(s)
39

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация BCause

Donors

Donor Name
Amount
Атанас Симеонов  250  лв.
Татяна Владимирова  120  лв.
Фондация Асарел  4,000  лв.
Анита Герасимова  710  лв.
Борис Гюров  500  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
AmCham Thanksgiving Charity

Campaign QR Code

AmCham Thanksgiving Charity Celebration 2023 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта