Back to Campaigns

Модерно и цветно детско отделение в Карнобат


 

За децата в болници, които не приличат на болници!

Идеята „Светулка“

Дружелюбна и лечебна среда. В отделенията и в отношенията. Качествено и достъпно детското здравеопазване в действие. Среда, която успокоява, не плаши. Диалог, в който деца-пациенти, родителите, лекарите и медиците постигат доверие и разбирателство. Най-добрият интерес на детето винаги е на първо място. Децата остават деца дори, когато боледуват. Тяхно право да е останат социално активни и интегрирани. Наше, на възрастните, задължение е да им го гарантираме.

„Светулка“ в действие

СВЕТУЛКА е приветливо, цветно, чисто болнично заведение, светло, топло и уютно. В него децата се чувстват като у дома. СВЕТУЛКА е среда на съпричастност и разбиране, информираност и достъпност, подкрепа и сътрудничество между децата-пациенти, родителите и медиците. В нея доверието е основата на отношенията между лекуващи и лекувани. СВЕТУЛКА е това, което обществото очаква и изисква от държавата си.

Съществуващо положение в МБАЛ Карнобат

Детското отделение е разположено на първи надземен етаж в МБАЛ Карнобат. Има отделен вход за достъп на пациенти, стационарен блок за пациенти, лекарски кабинети и общо пространство тип фоайе, което към момента не се използва. От фоайето се влиза в стационарния блок и има обособена малка чакалня в коридора, където пациентите чакат да бъдат прегледани. При проектирането на сградата е предвидено изписването на пациенти да става от друг изход, за да не се смесват болни и здрави. В момента не функционира. От отделението има достъп до вътрешен двор. Стационарният блок разполага с 16 стаи, разделени в два типови модела, осигуряващ 19 броя единични легла, като 12 броя са самостоятелни боксове и 7 броя са със смесено настаняване.

Нашето проектно предложение, одобрено от ръководството на болницата

Разпределението на всички помещения в една сграда е подчинено на обслужващата я функция. При проектиране на нови сгради се следва технологичния процес и санитарно хигиенните норми. В тази болница има заложен функционален потенциал, който през годините малко се е нарушил. Нашето предложение е да разположим всички болнични стаи от едната страна на коридора. Ще разделим стаите на 4 типа (обособяваме стаи за майки кърмачки с бебе, стаи за майки с малки деца, стаи за деца в юношеска възраст с опция за придружител и изолатор), позволяващи различно настаняване и ще оформим малък интензивен сектор. Ще Обособим свободно пространство за детски кът в средата на коридора, където децата да обменят социални контакти. Фоайето ще преобразуваме в чакалня с цел да се спази правилният човекопоток и ще осигурим начин изписването на пациенти да се случва от друг изход, както е било предвидено изначално.

Сумата, нобходима за реализацията на този проект е 180 000лв. Благодарение на А1 е осигурено половината финансиране. За съжаление сумата не достига, за да бъде отделението преобразено изцяло.

Бихме се радвали на вашата подкрепа, за да може детското отделение в Карнобат да заживее нов живот, а лекарите, родителите и децата да пребивават в уютна и спокойна атмосфера!

Благодарим за подкрепата!

 

 

For the children in hospitals that don't look like hospitals

 The SVETULKA Idea (‘Firefly’ in Bulgarian)

A friendly and healing environment. In hospital departments and in relationships. Quality and affordable child health care in action. An environment that soothes, and does not scare. A dialogue in which child-patients, parents, doctors and medics achieve trust and understanding. The best interest of the child always comes first. Children remain children even when they are sick. It is their right to remain socially active and integrated. It is our duty as adults to guarantee this to them.

SVETULKA in action

SVETULKA is a friendly, colorful, clean hospital facility - bright, warm and cozy. Children feel at home in it. SVETULKA is an environment of empathy and understanding, awareness and accessibility, support and cooperation between child-patients, parents and doctors. In it, trust is the basis of the relationship between healers and those being treated. SVETULKA is what society expects and demands from its state.

 Existing situation in Karnobat Medical Center

The children's department is located on the first floor of the Karnobat General Hospital. There is a separate entrance for patient access, an inpatient block, doctor's offices, and a common lobby-type space that is currently unused. The inpatient unit is entered from the lobby and there is a separate small waiting room in the corridor where patients wait to be examined. In the design of the building, it is planned that the discharge of patients takes place from another exit, so that the sick and healthy do not mix. It's not working right now. From the unit, there is access to an inner courtyard. The inpatient block has 16 rooms, divided into two types, providing 19 single beds, 12 of which are independent cubicles and 7 of which are mixed accommodation.

 Our project proposal, approved by the hospital management

The distribution of all rooms in a building is subordinated to its service function. When designing new buildings, the technological process and sanitary hygiene norms are followed. This hospital has a functional potential that has been slightly disturbed over the years. Our proposal is to place all the hospital rooms on one side of the corridor. We will divide the rooms into 4 types (we separate rooms for nursing mothers with a baby, rooms for mothers with small children, rooms for children of adolescent age with the option of a companion and an isolator), allowing different accommodation and we will form a small intensive sector. We will allocate free space for a children's corner in the middle of the corridor, where children can interact socially. We will be converting the lobby into a waiting area to maintain the proper flow of people and provide a way for patient discharge to occur through a different exit as originally intended.

The amount required for the realization of this project is BGN 180,000. Thanks to the A1 telecom, half of the funding is secured. Unfortunately, the amount is not enough to completely transform the department.

We would appreciate your support so that the children's department in Karnobat can live a new life, and doctors, parents and children can stay in a cozy and calm atmosphere!

Thanks for your support!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Свилена Георгиева
Donated so far
 60  лв.

Goal amount
 100,000  лв.
End of Campaign
21.10.2023
Donor(s)
3

Category : Подобряване на средата

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация За Доброто

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Надя Христофорова  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Свилена Георгиева

Campaign QR Code

Модерно и цветно детско отделение в Карнобат - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта