Back to Campaigns

Библиотека на играчките - подкрепете ранното детско учене чрез играта


 Играта не е само за децата!

Играта е начинът, чрез който малкото дете учи и възприема света, учи езика, общува с деца и възрастни, изгражда себе си като бъдеща личност. А родителите са най-важната част от играта за децата си.

Библиотека на играчките в Карин дом може да помогне на родителите да изберат играчки и да дадат предложения за игра, подкрепяйки уникалните възможности на своето дете. Чрез Библиотека на играчките в новия комплекс на Карин дом искаме да достигнем до родителите на деца от 0 до 7г и да ги поканим да играят заедно в спокойна атмосфера и професионална подкрепа.
Библиотека на играчките в Карин дом разполага с играчки, които са предназначени за развитието на деца във възраст 0-3 години, 3-5, и 5-7 години. Играчките в библиотеката са избрани въз основа на високи стандарти на безопасност, както и приносът им в пет отделни области: познавателна, ориентация, социално-емоционална област и комуникация. Всяка играчка в игралната библиотека има карта-справочник, която предлага информация и предложения за игра.
Подкрепете усилията ни да продължим да стимулираме детското развитие чрез играта и да включим повече семейства в занимания и срещи със специалисти, които да дадат насоки и препоръки за ранното детско учене.
Защото играта е изключително важна и подпомага развитието на малкото дете.

Подкрепете ни, за да предложим през 2023г.:

  • Повече играчки, подходящи за различни възрастови групи;
  • Да поддържаме библиотеката топла и уютна за срещите със своите посетители;
  • Да осигурим специалист, който да предлага професионални съвети и помощ в избора на подходящи играчки за стимулиране на детското учене;
  • Да организираме поне 5 срещи за родители и представяне на теми и материали, стимулиращи детското развитие;
  • Да обхванем поне 100 семейства през 2023г., които да посетят библиотеката и да се включат в обраователни събития, подкрепящи детето и ранното му развитие.

Желанието на Карин дом е пространството на библиотеката да се превърне в място за срещи, дискусии с фокус ранното детско учене. Да предложи професионална подкрепа в неформална атмосфера.

The game is not just for kids!

The game is the way through which the small child learns and perceives the world, learns the language, communicates with children and adults, builds himself as a future person. And parents are the most important part of the game for their children.

A Toy Library at Karin Dom can helps parents select toys and provide play suggestions, supporting their child's unique abilities. Through the Toy Library in the new Karin Dom complex, we want to reach parents of children from 0 to 7 years old and invite them to play together in a relaxed atmosphere and witn professional support.

The toy library at Karin Dom has toys that are designed for the development of children aged 0-3 years, 3-5, and 5-7 years. The toys in the library are selected based on high safety standards as well as their contribution in five distinct areas: cognitive, orientation, social-emotional and communication. Each toy in the play library has a reference card that offers information and play suggestions.

Support our efforts to continue to stimulate children's development through play and to involve more families in activities and meetings with specialists to provide guidance and recommendations for early childhood learning.

Because the play is extremely important and supports the development of the child.

Support us to offer in 2023:

More toys suitable for different age groups;

  • To keep the library warm and cozy for meetings with its visitors;
  • To provide a specialist to offer professional advice and help in choosing suitable toys to stimulate children's learning;
  • To organize at least 5 meetings for parents and presentation of topics and materials stimulating children's development;
  • To reach at least 100 families in 2023 to visit the library and get involved in educational events supporting the child and his early development.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Венета Милева
Donated so far
 580  лв.

Goal amount
 4,200  лв.
End of Campaign
30.03.2023
Donor(s)
5

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Карин дом

Donors

Donor Name
Amount
Емилия Славова  20  лв.
Илина Стойкова  20  лв.
Сузан Саамиева  20  лв.
Данаил Делчев  20  лв.
Sodexo Bulgaria  500  лв.

Giveback details


Donate 200 lv. and get:
Еко торба "Време за добри дела"

Total: 10 gift/s/.
 

Donate 200 lv. and get:
Мартеничка - ръчно направена от
родители и доброволци

Total: 10 gift/s/.
 

Donate 200 lv. and get:
Тефтер "Време за добри дела"

Total: 10 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Венета Милева

Campaign QR Code

Библиотека на играчките - подкрепете ранното детско учене чрез играта - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта