Back to Campaigns

Дом и храна за хората в нужда в с.Леденик


English below:

Ние сме фондация КОЕВ и нашата мисия е да помагаме на хора без дом и пътека в живота, посредством осигуряването на покрив и храна. Обучаваме нашите обитатели на занаят и ангажираност към общността.

Вече повече от 30 години, г-н Христо Атанасов, който основа фондация КОЕВ,  е посветил живота си на това да осигурява храна, подслон и работа на всички които се нуждаят. Обикновено това са хора напуснали домове, дошли от улицата или изпратени от социални институции.

Фондация КОЕВ подпомагаме живущите в приюта в село Леденик, посредством дарители и работа в сферата на сметоизвозване, отпушване на язовири, почистване на паркове, озеленяване. Възпитаваме и грижа за да могат да стъпят на краката си и да продължат живота си самостоятелно.

Живущите в приюта обитават бивша ветеринарна база към Министерство на земеделието, която е наета за срок от 10 години. Най-малкият обитател на приюта е едва на година и половина, а най-възрастния на 63 години. В приюта има хора с лека форма на психически заболявания, които си вземат лекарствата. Също така има хора с онкологично заболяване, с калцирано око и други. Основно, живущите са без или с нисък образователен ценз.

Целта на тази кампания е подкрепа за покриване на битовите разходи, както и закупуването на хранителни продукти, които да помогнат за предстоящия зимен сезон. Разходите за издръжка на месец възлизат на шест хиляди лева, в това число храна и режийни.

Въпреки че трудоспособните хора от приюта работят ежедневно, понякога работа няма и ситуацията се влошава доста и се налага да се прави избор между това дали да се платят сметките или да се закупи храна. 

Трудностите не ни спират и г-н Христо Атанасов за миг не мисли да се откаже от дейността си, т.к. живущите в приюта няма къде другаде да отидат. 

Повече за дейността на приюта в село Леденик, може да намерите на фейсбук страницата, която е в процес на обновяване : https://m.facebook.com/AtanasovH/

Ако припознаваш мисията на Фондация Коев и г-н Христо Атанасов като близка до сърцето ти, моля не се колебай да ни подкрепиш. Телефон за контакт с г-н Атанасов 0887 252 026.

Благодарим за подкрепата!

We are the KOEV Foundation, and our mission is to help people without a home and a path in life by providing shelter and food. We educate our residents in craft and commitment to the community. For more than 30 years, Mr. Hristo Atanasov, who founded the KOEV Foundation, has dedicated his life to providing food, shelter, and work to all those in need. Usually these are people who left their homes, were abandoned, or were sent by social institutions.

The KOEV Foundation supports those living in the shelter in the village of Ledenik, thanks to donations and work in the field of garbage collection, unclogging of dams, cleaning of parks, landscaping, and more activities in the services area. We educate and care so that they can stand on their own feet and continue their lives independently.

The residents of the shelter live in a former veterinary base owned by the Ministry of Agriculture, which has leased the property for a period of 10 years. The youngest resident of the shelter is only a year and a half old, and the oldest is 63 years old. The shelter has people with mild mental illness who take their medication. There are also people with oncological disease, with a calcified eye and other medical issues. Mainly, the residents have no or low educational qualification.T

he purpose of this campaign is support unitality bills and food supplies for a month or two, subject to fundraising success. Monthly expenses for survival including utilities, food and medications are at about six thousand BGN.

Although those residents that are capable to work aim to work daily, sometimes there is no work and the situation gets difficult leading consider if the utilities or food has to be bought. Challenges do not stop us, and Mr. Hristo Atanasov does not for a moment think of giving up his mission, because the residents of the shelter have nowhere else to go nor anyone who can help them.

You can find more about the activities of the shelter in the village of Ledenik on the Facebook page, which is in the process of being updated: https://m.facebook.com/AtanasovH/

If you recognize the mission of the KOEV Foundation and Mr. Hristo Atanasov as close to your heart, please do not hesitate to support us. Telephone number for contacting Mr. Atanasov: 0887 252 026.

Thanks for your support!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Фондация Коев
Donated so far
 12,605  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
30.12.2022
Donor(s)
26

Category : Бездомници

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Коев

Donors

Donor Name
Amount
Paysafe Bulgaria  5,250  лв.
Десислава Пахомова  497  лв.
Александър Вербовский  150  лв.
Anonymous donor  2,000  лв.
Anonymous donor  60  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Фондация Коев

Campaign QR Code

Дом и храна за хората в нужда в с.Леденик - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта