Back to Campaigns

Подкрепете Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак 2022


Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак
(for English scroll down)

Кои сме ние? 

Ние сме Опръстенителен лагер Дуранкулак. 

Опръстенителният лагер се организира ежегодно от 2019 г. Той е съвместна дейност на НПМ-БАН, ИБЕИ-БАН, СДП "Балкани", Фондация ЛЬО Балкан и г-н Патрик Бергкамп – опръстенител на птици от Холандия. 

Какво правим и защо е важно? 

Целта на лагера е изследване на миграцията на птиците по Западночерноморския прелетен път "Виа Понтика". Това се прави чрез опъстеняване на птици. Опръстеняването е един от най-простите и същевременно важни методи за изучаването на птиците и тяхната миграция. Това маркиране позволява да се следи както движението им в рамките на дадена територия, така и миграцията на дълги разстояния от и до техните места за зимуване. Опръстеняването често е и единственият начин да се наблюдава продължителността на живота при птиците и възрастта, в която достигат полова зрялост и започват размножаване. Благодарение на него се генерират данни за степен на оцеляване, причини за смърт, възраст и размер на популацията за даден вид птица.

Други цели на лагера са обучението на нови изследователи и опръстенители на птици, както и на доброволци от всички възрасти в изучаване и опазване на природата.

 

Какво постигнахме от 2019 г. насам?

За изминалите три полеви сезона на лагера са уловени и опръстенени общо 40014 птици /вкл. повторните улови/ от 115 вида. Голяма част от уловените птици са измерени и фотографирани, определен е пола и възрастта им. Голям е броя на местните повторни улови. Също така птици, опръстенени по време на лагера вече са регистрирани в други държави – в Румъния, Албания, Израел, Украйна. На Дуранкулак пък уловихме птици опръстенени в Беларус, Словакия, Финландия, Румъния и Естония. 

Уловени бяха и три много редки или нови за българската орнитофауна вида: 

 • Нов за българската орнитофауна е вида тъмен певец (Phylloscopus fuscatus)
 • За втори път у нас е регистрирана и за първи път е уловена синеопашка (Tarsiger cyanurus)
 • Беше уловен и един жълтовежд певец (Phyloscopus inornatus), който също е много рядък за българската орнитофауна

За трите сезона на работа в активностите на лагера се включиха общо 120 експерти и доброволци. В резултат на извършената работа бяха публикувани две научни статии включващи по-интересните орнитологични находки:

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/pdfs/000468000422021.pdf

https://www.researchgate.net/publication/337821790_Species_composition_and_numbers_of_birds_captured_at_Durankulak_ringing_camp_NE_Bulgaria_during_autumn_2019

Къде и кога?

Лагерът се провежда на брега на Черно море, в защитена зона “Дуранкулашко езеро”. Спането и опръстеняването се случва на палатки в периода 15 август - 1 ноември всяка година. Наша основна движеща сила са доброволците и вашите дарения, с които осигуряваме и поддържаме научно-техническата и битова база на лагера:

 • алуминиеви пръстени за опръстеняване и специални клещи за тяхното отваряне и затваряне около крака на птицата
 • електронни везни и шублери за определяне на тегло и размери
 • мрежи и колове за улов на птиците
 • гориво за транспорт на доброволци, опръстенители и отговорник смени до лагера през цялата продължителност на полевия сезон
 • храна

Нуждаем се от Вашата подкрепа, за да продължим дейността си по изследване на дивата природа на България и да подпомагаме науката по изучаване на птиците.
Durankulak Ornithological Bird Ringing Camp

Who we are

We are Durankulak Bird Ringing Camp!

Our camp was launched in 2019 and takes place annually ever since. It’s a joint initiative by the Bulgarian National Museum for Natural History (NMNHS), the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences (IBER-BAS), Balkani Wildlife Society, Le Balkan Foundation - Bulgaria and Dutch bird ringer Patrick Bergkamp.

 

What we do and why it’s important

Our primary objective is to study and document bird migration through Via Pontica - Europe’s second largest migration route, which runs along the Western part of the Black Sea Biogeographic Region. We do this by ringing birds!

 

Bird ringing is one of the simplest yet most important ways of studying birds and bird migrations. By marking birds, we can track both their movements within a specific territory and migrations across long distances to and from their wintering grounds. Ringing is often the only way we can observe birds’ lifespans and the ages at which different species reach sexual maturity and begin to breed. Bird ringing provides population ecologists with crucial data on survival rates, causes of death, age distribution and population size for a given bird population. 

We also train new bird ringers and aspiring bird researchers as well as educate volunteers of all ages about nature study and preservation.

 

What we’ve achieved since the beginning 

Over the last three field camp seasons we have captured, ringed and released back into nature a total of 40,014 birds (incl. recaptures) from 115 species. Many of the birds have been documented with the following details: species, age, sex, weight, wing length, and photo. 

The number of recaptured ringed birds is also significant: birds ringed at the camp have been registered in Romania, Albania, Israel and Ukraine, while birds ringed in Belarus, Slovakia, Finland, Romania and Estonia have been registered in Durankulak. 

Most notably, we’ve recorded three extremely rare or entirely new species for the Bulgarian ornithofauna:

 • dusky warbler (Phylloscopus fuscatus) - a new species for the Bulgarian ornithofauna
 • red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus) - first capture, second registration
 • yellow-browed warbler ((Phyloscopus inornatus) - very rare for the local ornithofauna

A total of 120 experts and volunteers have participated in the three field seasons of the camp. As a result of our activity, there are two scientific publications outlining our most notable findings:

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/pdfs/000468000422021.pdf

https://www.researchgate.net/publication/337821790_Species_composition_and_numbers_of_birds_captured_at_Durankulak_ringing_camp_NE_Bulgaria_during_autumn_2019

 

When & Where

Our camp takes place on the Black Sea coast in the protected area of Lake Durankulak. Every year, between 15 August - 1 November, we live in tents and ring birds. Our work is critically dependent on volunteers and donations to secure and maintain the camp’s equipment and scientific facilities:

 • aluminum rings and pincers for placing, securing or removing if needed the ring from around the bird's leg
 • weight scales and calipers for measuring the birds
 • mist nets and poles for bird capturing
 • fuel for the transport of volunteers, bird ringers and shift coordinators to the camp throughout the entire duration of the field season
 • food

We need your support to continue our research on birds and Bulgaria’s wildlife.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Радослава Кънева
Donated so far
 2,600  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
28.08.2022
Donor(s)
38

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Национален природонаучен музей - БАН

Donors

Donor Name
Amount
Георги Стоянов  300  лв.
Ивена тодорова  30  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  5  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Радослава Кънева

Campaign QR Code

Подкрепете Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак 2022 - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта