Back to Campaigns

Trek to Raise Autism Awareness / Преход с кауза за децата с аутизъм


* for the English version, please look below

ЦЕЛ:

Средствата от тази кампания ще бъдат използвани за закупуване на съоръжения и материали за различни терапии, предоставяни в Дневен център "Тацитус". За пълен списък на необходимите материали и устройства, моля посетете https://tinyurl.com/4frh7vb7

КОЙ:
Ранулф Нийм е отраснал в планините на Шотландия, но животът преди 8 години го води в София, България, където той преподава в Училищен комплекс Азбуки.

През лятото на 2021 година Ранулф решава да подпомогне лична кауза и стартира кампания за набиране на средства, като преминава популярният маршрут Ком-Емине. След успешно завършване на кампанията и първия му подобен тежък преход за последните 15 години, Ранулф решава да превърне в традиция планинското ходене с кауза. Така се заражда кампанията ни, с която Ранулф и приятели искат да подпомогнат повишаването на информираността за аутизма и да съберат средства за Сдружение "Тацитус".

КАКВО:

На 11 юли Ранулф и екипът му ще стартират планински преход по на трасето на популярния маршрут Е4, който преминава през 5 планини – Витоша, Верила, Рила и Пирин и приключва в Славянка на границата ни с Гърция, като се надяват да направят прехода за 13 дни. След това те ще се насочат към Мелник, където след кратка почивка Ранулф, вече сам, ще се насочи към Южен Пирин и ще върви обратно до София в следващите 12 дни.

За месец, прекаран в планините, той ще публикува чести ъпдейти за прогреса им под формата на влогове.

Най-изявените поддръжници на каузата ни ще получат след успешният край на кампанията дигитален дневник на приключението на Ранулф с уникални ексклузивни снимки, направени от него и неговите приятели по време на прехода. Насладете се на красиви образи на български планини и запазете този малък спомен от нашата кампания.

ЗА КОГО:

Център за работа с деца и младежи с увреждания “Тацитус” съществува от 2010 година и е пространство за терапия и подкрепа на деца с нарушения от аутистичния спектър и техните семейства . Ежегодно в Центъра високоспециализирани терапии и ефективна подкрепа в семейна среда получават 40 деца и младежи. Срещите с тях са почти ежедневни, а домашните посещения - ежеседмични. След всеки терапевтичен сеанс близките получават подробна обратна връзка от терапевта и имат възможност да получат отговори на възникнали въпроси или проблеми в детското ежедневие. Индивидуалният подход, индивидуалната оценка на потребностите и актуалната програма за работа с всяко дете дават сигурност, предвидимост, но и възможност за гъвкав терапевтичен подход към проблемите на всяко дете. Центърът за годините на своето съществуване се гордее със забележителни резултати: от средно 40 деца годишно при близо половината от тях се отчита осезаем напредък по отношение цялостното функциониране в семейна и социална среда - те добиват и развиват социални умения, умения за самообслужване, преодоляват значително когнитивните си дефицити и изоставането в психомоторното функциониране. При 2/3 от децата речта се формира в различна степен, но става и надежден функционален инструмент. Обучение в детски градини и масови училища с различна степен на подкрепа започват повечето от нашите прекрасни деца. Дори при децата с тежки дисфункции и комбинирани нарушения - около 1/3 от всички - можем да отчетем значително подобрение във всички сфери на функциониране.

Повече за дейността на Дневен център "Тацитус" можете да намерите на https://tacitusbg.com/

English version

THE GOAL:

The funds from this campaign will be used to purchase equipment and materials for various therapies provided at Tacitus Centre. For a complete list of required materials and devices, please visit https://tinyurl.com/4frh7vb7


WHO:
Ranulf Neame grew up in the Scottish Highlands, however, 8 years ago he came to Sofia, Bulgaria, where he now works as a teacher at Azbuki Primary and Middle School.

In the summer of 2021, Ranulf decided to support a personal cause and started a fundraising campaign by trekking the popular Kom-Emine trail. After successfully completing the campaign and his first challenging mountain hike in the past 15 years, Ranulf made up his mind to turn mounting hiking for a cause into a tradition. This is how our campaign was born, with which Ranulf and friends want to help raise awareness about autism as well as raise funds for the Tacitus Foundation.

WHAT:

On 11 July, Ranulf and his team will start a mountain hike along the popular Е4 trail, which comprises 5 mountains – Vitosha, Verila, Rila, and Pirin and ends in Slavyanka – a mountain located on the Greek border, hoping to complete the trail for 13 days. Afterward, they will head to Melnik, where Ranulf, now on his own, will head to South Pirin and will go back to Sofia in the following 12 days.

For a month spent in the mountains, he will post frequent updates on their progress in the form of vlog entries. After the successful end of the campaign, the most prominent supporters of our cause will receive a digital diary of Ranulf’s adventure, including unique exclusive photos taken by him and his friends during the hike. Enjoy the beautiful images of Bulgarian mountains and keep this precious memory of our campaign.

FOR WHOM:

Tacitus Center was founded in 2010 and is a space for therapy and support of children with autism spectrum disorders and their families. Every year ~ 40 children and young people receive highly specialized therapies and effective support in a family environment and at the Center. We meet with our young superheroes daily, and there are weekly home visits. We work very closely with families, after each session we have with the child, they receive detailed feedback from Tacitus specialists and have the opportunity to receive answers to any questions or address problems in the child's daily life. The individual approach, the individual needs assessment, and the current program for working with each child provide security, and predictability, but also the opportunity for a flexible therapeutic approach to each child's problems. We are very proud of our remarkable results: out of an average of 40 children per year, nearly half of them report tangible progress in terms of overall functioning in family and social environments. The kids acquire and develop social skills, self-care skills, and significantly overcome their cognitive deficits and lag in psychomotor functioning. In 2/3 of the children, speech is formed to varying degrees, but it also becomes a reliable functional tool. Most of our wonderful children start visiting kindergartens and public schools with varying degrees of support. Even in children with severe dysfunctions and combined disorders - about 1/3 of all - we can see a significant improvement in all areas of functioning.

You can find more information about Tacitus Centre at https://tacitusbg.com/

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Надежда Данабашева
Donated so far
 9,726  лв.

Goal amount
 11,000  лв.
End of Campaign
29.10.2022
Donor(s)
60

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение 'Тацитус'

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Elvira Neame  33  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  25  лв.
Лиляна Бонева  200  лв.

Giveback details


Donate 100 lv. and get:
Дигитален дневник + ексклузивни
снимки

Total: 100 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Надежда Данабашева

Campaign QR Code

Trek to Raise Autism Awareness / Преход с кауза за децата с аутизъм  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта