Back to Campaigns

Подкрепа за украинските бежанци в Стара Загора/Stara Zagora 4 UA


Подкрепа за украинските бежанци, живеещи в Стара Загора

Please scroll down for English

По данни на Агенцията по бежанците към ООН от началото на войната в Украйна повече от 4,5 милиона души са напуснали страната. Голяма част от тях се насочват в съседни страни. В България са влезли малко повече от 150 хиляди души, като половината от тях са избрали да останат в страната. Голяма част от хората са настанени в големите хотелски комплекси по черноморието в района на Варна и Бургас.

На този фон, по информация от Дирекция Миграция, в Стара Загора към момента се намират малко повече от 500 семейства. Повечето от тези семейства се състоят от един родител – обикновено жена, с две или три деца. Има и известен брой многодетни семейства с по 5 деца.

Ние, гражданските организации от Стара Загора също работим активно в помощ на изпадналите в беда украински граждани, напускащи родината си.

Създадохме организация за осигуряване на транспорт, посрещане, първоначално обгрижване, жилищно настаняване и осигуряване на работа за украински бежанци, логистика и други дейности.

Много малка част от бежанците, намиращи се на територията на областта са настанени в хотели. Повечето са по частни домове на доброволци или са на свободен наем.

В общия случай става въпрос за жени, които нямат доходи и не могат да започнат работа докато не запишат децата на училище/детска градина.

Голяма част от тях разчитат на хранителни продукти от Червеният кръст, доброволци и неправителствени организации. Готовите пакети с трайни хранителни продукти обаче, не са най-доброто решение. Те по никакъв начин не могат да осигурят разнообразно хранене необходимо за подрастващите, както и основни продукти като месо, плодове, зеленчуци, млечни храни. Вече се срещнахме и със случаи на медицински доказана глутенова и лактозна непоносимост при малки деца.

Ето защо, след редица консултации с колеги, решихме да включим и предоставяне на ваучери с които човек може да има по-голям контрол върху разнообразието и качеството на храната която пазарува. Предоставянето на ваучери се извършва, както всяка социална услуга, след оценка на уязвимостта.

Ние подкрепяме хората чрез:

 • ваучери за храна;
 • плащане на наем, ток, вода и т.н.;
 • хуманитарна подкрепа;
 • осигуряване на лекарства;
 • здравни консултации;
 • психологическа подкрепа при попадане в трудна житейска ситуация,
 • социална подкрепа - застъпничество, придружаване;
 • превенция на изоставянето,
 • превенция и подкрепа при домашно насилие;
 • правни консултации.

In English

According to the UN Refugee Agency, more than 4,5 million people have fled the country since the start of the war in Ukraine. Many of them are heading to neighboring countries. A little more than 150,000 people have entered Bulgaria, and half of them have chosen to stay in the country. Most of the people are accommodated in the large hotel complexes on the Black Sea coast in the region of Varna and Burgas.

However, according to information from the Migration Directorate, there are currently a little more than 500 families in Stara Zagora. Most of them consist of one parent - usually a woman, with two or three children. There are also a number of large families with 5 children.

We, the civil organizations from Stara Zagora, are also actively working to help the distressed Ukrainian citizens leaving their homeland. We have set up a network to provide transport, initial care, housing and employment for Ukrainian refugees, logistics and other activities.

Very few of the refugees in the district are accommodated in hotels. Most are in private homes of volunteers or are renting properties.

In general, these are women who have no income and cannot start working until they enroll their children in school / kindergarten.

Many of them rely on food provided by the Red Cross, volunteers, or other NGOs. However, ready-made packages of durable food products are not the best solution. They can in no way provide a varied diet necessary for children and adolescents. They don’t include basic products such as meat, fruits, vegetables, dairy foods. We have already encountered cases of medically proven gluten and lactose intolerance in young children.

Therefore, after a series of consultations with colleagues, we decided to include the provision of vouchers with which a person can have greater control over the variety and quality of food they buy. The provision of vouchers is done, like any social service, after assessing the vulnerability.

We support people through:

 • food vouchers;
 • payment of rent, electricity, water, etc.
 • humanitarian support;
 • provision of medicines;
 • health consultations;
 • psychological support in a difficult life situation;
 • social support – consultations and accompanying people to institutions;
 • prevention of abandonment;
 • prevention of domestic violence and support;
 • legal advice.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Даниела Димова
Donated so far
 2,200  лв.

Goal amount
 20,000  лв.
End of Campaign
30.12.2022
Donor(s)
3

Category : Бежанци / мигранти

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Обществен дарителски фонд - Стара Загора/Stara Zagora Community Foundation

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  200  лв.
Michael Patterson  1,000  лв.
Val Valentine  1,000  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Даниела Димова

Campaign QR Code

Подкрепа за украинските бежанци в Стара Загора/Stara Zagora 4 UA - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта