Back to Campaigns

Подкрепа за инициaтивата #BG4UA България за Украйна


#RestartLife - НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България!

Please scroll down for English

До 9 юни кампанията НОВО НАЧАЛО събра над 616 000 лева.

Кампанията насочи 210,000 лева в подкрепа на Интеграционния център за украински бежанци на Фондация „За доброто“, която има ключова роля за разрешаването на кризата с бежанците от Украйна още от първите дни на войната. Целта на финансирането е да обезпечи в голяма степен функционирането на центъра за следващите шест месеца, а в дългосрочен план да се гарантира устойчивостта на центъра. 

Вашата подкрепа е важна, за да се осигури стабилността на Интеграционния център на Фондация “За доброто”. Това е основният фокус на НОВО НАЧАЛО в следващите месеци, но наши екипи следят ситуацията и нуждите на терен в страната през цялото време.

С 304 000 лева подкрепихме 18 организации (вижте и ТУК, ТУК), които работят с близо 1300 бежанци от войната в Украйна на територията на цяла България, в посока социална интеграция, образование, психологическа и терапевтична подкрепа, уроци по български език, образователни ателиета, спортни занимания.

Създадохме кризисен фонд от 80 000 лева за покриване на спешни нужди, като 45 000 лева от тях са насочени за осигуряване на прехрана за над 360 украински граждани, които бяха преместени в шест държавни бази.

Основен принос в кампанията имат корпоративните дарения, като най-големият дарител е NEXO. Останалите по-големи дарители са ЕКОНТ, TBI Bank, Lidl, Endeavor, Accenture, A Data Pro и Scalefocus. Кампанията досега е подкрепена от 301 дарители, които правят подкрепата възможна.

За BG4UA

#BG4UA “България за Украйна” e инициатива на български предприемачи, представители на технологичната общност и приятели на Украйна в подкрепа на бягащите от ужаса на войната. 

Инициативата стартира  в първия ден на войната. Започна с евакуация на украински граждани, които избират България за свой временен дом. Беше създадена платформа, която събра 3000 доброволци - хора и организации от цяла България, които предлагат жилища, доброволен труд и подкрепа от първа необходимост. Доброволчески контактен център настанява и оказва помощ на украинци в първите моменти на пристигане в България.

Заедно с Фондация BCause, BG4UA продължава с кампанията НОВО НАЧАЛО за набиране на средства. Целта е да осигурим възможно най-човешкото приемане на бежанци от Украйна и шанс за живот в България.

Инициативата се води от Борд на инициаторите и е активно подкрепена от организациите представлявани от тях и хиляди доброволци. Решения за насочването на средства ще се взема с единодушното одобрение на Борда на инициаторите: 

Компаниите и организациите, представлявани от инициаторите, ще подкрепят инициативата с про боно услуги и експертиза. Инициаторите ще покрият от свое име разходите за управление на средствата на Фондация BCause. Бордът поставя цел 250 000 лв. и е  готов да посрещне и управлява дарения до 1М лв.

In English

Up until  9th June the campaign NEW Beginning has raised over 616 000 leva. 

The campaign has funded/directed  210 000 leva in Support of the Integration center for Ukrainian refugees run by the “Za Dobroto” Foundation which plays a key role in dealing with /responding to the refugee crisis from the beginning of the war.  The main goal is to financially support the functioning of the center for the next 6 months and guarantee its sustainability. 

With the sum of 304 000 leva we supported 18 organizations that work with more than 1300 Ukrainian refugees that are currently based in Bulgaria with social integration, education, psychological and therapeutic support, language lessons in Bulgarian, educational workshop, sports activities. 

We started a crisis fund in the amount of  100 000 leva to cover the emergency needs. 45 000 of it has been allocated to securing food for more than 360 Ukrainians that are relocated to governmental accommodation facilities/bases.We continue to monitor the current needs and this is why your support is critical, please continue with your donations.

The major contributors to our campaigns are our corporate donors, particularly our largest donor NEXO. Some of our big donors are also: EKONT, TBI Bank, Lidl, Endeavor, Accenture, A Data Pro и Scalefocus.The campaign has been supported by 309 donors that have contributed to our support .

About Us

#BG4UA “Bulgaria for Ukraine” is an initiative of Bulgaria-based entrepreneurs, tech community members, and friends of Ukraine in support of the Ukrainians running away from the terror of war. 

We started  #BG4UA on the first day of the war. We began with the evacuation of Ukrainian citizens, who choose Bulgaria as a temporary home. We put up a platform which attracted 3000 volunteers - people and organisations from all over Bulgaria, who offer their houses, voluntary work and support of critical goods and services. We built up a volunteers-based call centre that accommodates and supports Ukrainians in their first moments in Bulgaria.

Now, together with BCause Foundation, we’re launching a donations campaign because more Ukrainians will need our compassion. Our goal is to provide the most human acceptance of refugees from Ukraine and to give them a fair chance for a start in Bulgaria.

The donations will be used for the following: 

  • Provision of critical services - evacuation transportation, accommodation and settling-in, legal support, medical services, psychological support, or other
  • Provision of critical goods - food, clothes, medicines, daily expenses or other
  • Research of refugee needs & available services, and setting up processes & systems that will enable the provision of sustainable support

The initiative is led by a Board of Initiators and is actively supported by the organizations they represent & thousands of volunteers. Decisions on allocating the donations will be taken in unanimity by the Board of initiators: 

The companies and organisations, represented by the initiators will support the initiative with pro bono services and expertise. The Board of initiators will donate in their name the management expenses of BCause Foundation. The Board of initiators has set the goal at BGN 250 000 (EUR 128K) and can manage donations up to BGN 1M (EUR 511K).

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
#BG4UA България за Украйна #BG4UA Bulgaria for Ukraine
Donated so far
 630,481  лв.

Goal amount
 750,000  лв.
End of Campaign
29.06.2022
Donor(s)
310

Category : Бежанци / мигранти

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Бикоуз за #BG4UA / BCause Foundation for #BG4UA

Donors

Donor Name
Amount
ACCENTURE BULGARIA EOOD  14,000  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Нели Петкова  5  лв.
Лариса  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
#BG4UA България за Украйна #BG4UA Bulgaria for Ukraine

Campaign QR Code

Подкрепа за инициaтивата #BG4UA България за Украйна - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта