Back to Campaigns

CHAOS подкрепя: Фондация “Национален фонд Свети Никола” 


Фондация „Национален фонд Свети Никола“ е българска неправителствена организация, която в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт защитава правата на детето в България.

Организацията си партнира с частния бизнес сектор за подобряване  на положението на най-уязвимите групи деца:

  • пребиваващите в центрове от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителска грижа
  • настанените в домове за медико-социални грижи
  • ползващите услугите на дневни центрове за деца и младежи с увреждания, центрове за обществена подкрепа и центрове за работа с деца от улицата. 

Организацията работи активно и с домове за стари хора, както и домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост и дневни центрове за хора с увреждания, с цел социално подпомагане на нуждаещите се.

Фондация „ НФ Свети Никола“ е вписана в регистъра на ЮЛНЦ под №20120322006 към Агенцията по вписванията със седалище в гр. София, бул. Ал. Стамболийски №227, ет.3, оф.17Официална интернет страница: www.nfsvnikola.com 

Foundation “National Fund St. Nicholas”

The Foundation “National Fund St. Nicholas” is a Bulgarian non-governmental organization that, in partnership with children, families, communities, local and executive authorities, protects the rights of the children in Bulgaria.

It is partnering with the private business sector to improve the situation of the most vulnerable groups of children. These are children:

  • living in family-type centers for children and young people deprived from parental care
  • placed in medical and social care homes
  • using the services of day care centers for children and youth with disabilities, community support centers and centers for work with children living on the streets. 

The organisaiton is also actively working with elderly people's homes, as well as with homes for mentally retarded adults and day-care centers for people with disabilities, in order to provide social assistance to those in need.

The Foundation is registered as a non-profit organization under №20120322006 at the Registry Agency with headquarters in Sofia, Al. Stamboliyski №227, floor 3, office 17. Official website: www.nfsvnikola.com 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 1,490  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2022
Donor(s)
16

Category : Деца и младежи от институции

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "НФ Св. Никола"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  40  лв.
Таня Дилковска-Петрова  60  лв.
Веселина Спасова  100  лв.
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя: Фондация “Национален фонд Свети Никола”  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта