Back to Campaigns

Бъдеще за ромските деца в дигиталния свят


Те имат мечти като всички други деца – да пораснат големи и да станат успешни. Мечтаят, докато играят по тесните кални улички със схлупени къщи и купчини боклук. Това се случва само на 7 км от лъскавия център на София. Това са децата на кв. Факултета - кварталът в столицата с най-много деца, с най-много мечти, обречени да се провалят.

Има мост към тяхното успешно бъдеще: дигитална грамотност. Не просто образование, а знания и умения, съответстващи на съвременната дигитална среда.

Помогнете на Ротари клуб София Център да стартира програма за обучение в дигитална грамотност за ромски деца от 4 до 7 клас в кв. Факултета в София. Как? Като дарите средства за привличането на преподавател по програмата и за закупуването на проектор и екран.

През 2021 г. с дарения от нашите членове и Ротари, РК София Център ремонтира и обзаведе с чинове, столове и компютри компютърна зала в народно читалище „Ромски таланти – 2016“ в кв. Факултета. Така създадохме условията за провеждане на обученията по дигитални умения.

С минималната необходима сума от 5000 лв. клубът ще може да стартира през първата половина на 2022 г. обучение в компютърната зала за ромски деца от 75-о ОУ „Тодор Каблешков“ и други деца в квартала. Само в училището има близо 400 деца. Помогнете ни да напълним компютърната зала!

Организирането и осъществяването през 2022 г. на програма за дигитална грамотност за ромски деца в компютърната зала в читалището е следващата стъпка и крайъгълен камък в постигането на поставените от РК София Център цели. Те са именно:

 • Подпомагане адаптацията на ромските деца и младежи в съвременната дигитална среда на образование и живот
 • Провеждане на обучителни процеси, които не са включени в редовната учебна програма
 • Предоставяне на знания и умения в дигитална среда
 • Достъп до компютърни знания и умения и повишаване на нивото им
 • Събуждане на интерес у учениците към науки и технологии с цел тяхното мотивиране за развитие и учене
 • Устойчиво повишаване образованието и културните ценности на подрастващите от ромската общност

Ротари Клуб София Център се стреми да повиши интереса и потенциалните възможности на подрастващите младежи от ромската общност да продължат образованието си на по-високо ниво. Ние искаме те да придобият образование и професии, които да бъдат пример за подрастващите в тяхната среда и така да получат възможност за подобряване на социалния им статус.

Всяка успешна история започва с първите стъпки. Можем да ги направим заедно - за тях и тяхното бъдеще в дигиталния свят!

Можете да подкрепите кампанията с дарителски SMS с текст DMS GRAMOTNOST на номер 17 777 за трите мобилни оператора

***

A future for Roma children in the digital world

They have dreams like all other children - to grow up and become successful. They dream while playing in the narrow muddy streets with dilapidated houses and piles of garbage. This happens only 7 km from the shiny center of Sofia. These are the children of the Fakulteta, the Roma district - the neighborhood in the capital with the most children, with the most dreams, doomed to fail.

There is a bridge to their successful future: digital literacy. Not just education, but knowledge and skills corresponding to the modern digital environment.

Help Rotary Club Sofia Center to launch a digital literacy training program for Roma children from 4th to 7th grade in the Fakulteta district in Sofia. How? By donating funds to attract a teacher to the program and to purchase a projector and screen.

In 2021, with donations from our members and a district grant, RC Sofia Center repaired and furnished with desks, chairs, and computers a computer room in the community center "Roma Talents - 2016" in the Fakulteta. Thus, we created the conditions for conducting digital skills training.

With the minimum required amount of BGN 5,000, the club will be able to start training in the computer room for Roma children from the 75th Todor Kableshkov Primary School and other children in the neighborhood in the first half of 2022. The school alone has nearly 400 children. Help us fill the computer room!

The organization and implementation in 2022 of the program for digital literacy for Roma children in the computer room in the community center is the next step and a milestone in achieving the goals set by RC Sofia Center. They are namely:

 • Supporting the adaptation of Roma children and youth in the modern digital environment of education and life
 • Conducting training processes that are not included in the regular curriculum
 • Providing knowledge and skills in a digital environment
 • Access to computer knowledge and skills and raising their level
 • Awakening students' interest in science and technology to motivate them for development and learning
 • Sustainable increase of the education and cultural values ​​of the adolescents from the Roma community

Rotary Club Sofia Center seeks to increase the interest and potential opportunities of the youths from the Roma community to continue their education at a higher level. We want them to acquire education and professions that will be an example for other kids and teens in their environment and thus could improve their social status.

Every success story begins with the first steps. We can make them together - for them and their future in the digital world.

 

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Елица Стоилова
Donated so far
 960  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
27.12.2021
Donor(s)
12

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение 'Ротари клуб София Център''

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  400  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Любомир Борисов  20  лв.

Giveback details


Donate 50 lv. and get:
Благодарствено писмо

Total: 100 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Елица Стоилова

Campaign QR Code

Бъдеще за ромските деца в дигиталния свят - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта