Back to Campaigns

Атос подкрепя 'Надежда за малките'


„Надежда за малките” е лицензиран доставчик на услугите Център за настаняване от семеен тип за деца в ранна възраст, познати като „Малките къщи” и Център за подкрепа на деца и семейства. В продължение на единадесет години мотивиран екип от специалисти и хора на каузата подкрепят децата, останали без родителска грижа в началото на техния живот, помагат за предотвратяване на изоставянето им, подпомагат реинтеграцията на децата и отглеждането им в семейна среда.

Екипите предоставят консултиране, обучение и подкрепа на терен на семейства в общността и най-вече на семейства в риск, както и на приемни родители и осиновители. „Малките къщи” са социални услуги в общността, които осигуряват на най-малките деца в риск подслон, храна и временна грижа в защитена среда. В тях Отделите за закрила на детето настаняват кризисно деца в ранна възраст, докато определят последващото им настаняване в семейна среда – връщане в родното семейство, настаняване при близки и роднини, в приемно семейство или осиновяване.

Екипите на услугите осигуряват възможност децата да растат като уникални и неповторими личности в периода на преход от криза в семейството към изграждането или намирането на сигурна и устойчива семейна среда за тях. Цел на услугите е и да подкрепят семействата в процеса на опознаване и последващата адаптация с детето, за да може то да изгради устойчива идентичност.

В продължение на 11 г. в "Малките къщи" са намерили своя временен дом 142 дечица, от които 129 вече живеят в семейна среда, от тях 24 в своите родни семейства, 82 са осиновени, а 23 деца са продължили своя път в приемна грижа. Осигурена е подкрепа на над 400 семейства и близки на деца, ползвали услугите на организацията;

В момента в двете къщи живеят общо 13 дечица на възраст от 1 месец до четири годинки – 7 момченца и 6 момиченца. С доброволческа и дарителска помощ, „Надежда за малките” ремонтира и предстои да оборудва стая за психомоторно развитие в подкрепа на дечица със затруднения – расли в неглижираща среда, недоносени, деца с разствойство в развитието.

За да завършим ремота, са необходими средства за закупуването на мека настилка - 25 квадрата за игри на закрито.

А във връзка с безопасното придвижване на децата е нужно изработване и монтиране на вътрешен парапет на стълбище, свързващо горен и долен етаж с цел безопасно извеждането на децата на двора и ползване на залата за психомоторика.

Малките къщи имат дворни пространства, пригодени за игра. Едното от тях се нуждае от поставяне на безопасна настилка и съоръжения за игра за децата. 

Ще сме благодарни, ако с вашите усилия пригодим тези пространства за безопасна игра на децата!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Атос България
Donated so far
 5,676  лв.

Goal amount
 5,500  лв.
End of Campaign
31.10.2021
Donor(s)
15

Category : Деца и младежи от институции

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: ''Надежда за малките"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  200  лв.
Anonymous donor  200  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Атос България

Campaign QR Code

Атос подкрепя 'Надежда за малките' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта