Всички кампании

Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция


Деменцията е прогресивно развиващо се заболяване, което засяга паметта и мозъчните функции, като мислене и говорене, и постепенно води до объркване, смяна на настроението, пространствена и времева дезориентация. На всеки 3 секунди някой по света се разболява от деменция. В последните етапи на болестта хората не могат да се обслужват сами.


Настоящата кампания ще помогне за по-добър живот на 60 възрастни с деменция от Дома за пълнолетни лица с деменция в град Разград.


За тези хора са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността и за полагане на грижи в домашна среда. В дома се грижат за потребители, които сами не могат да живеят в домашна среда. За част от тях, няма кой да полага грижи, т.к. семействата им са в чужбина, където работят, за да се препитават. Настанени са и няколко човека, които са надживели близките си.
В условията на пандемия се наложи завишаване
средствата за дезинфекция, лична грижа и хигиена. Това значително разклати планирания бюджет на социалната услуга.


Резидентната услуга има недостиг от средства за обезпечаване на неотложни нужди от хигиенни материали, дрехи и спално бельо, необходими за полагане на грижа в условията на пандемия. Нуждата от тях е неотложна.
Необходимата сума възлиза на 4000 лева. Разпределението на средствата има следния вид:
• 1000 лева от събраните средства ще бъдат използвани за следните неотложни нужди: почистващи препарати, прах за пране и хигиенни материали, дезинфектанти за повърхности, инструменти и ръце (като латексови ръкавици).
• 3000 лева са необходими за облекло (анцузи, чорапи, тениски), спално бельо (чаршафи, калъфки, олекотени завивки).


Настоящата кампания ще позволи обезпечаването на мерки за предотвратяване на внасяне на зараза и запазване здравето и живота на потребителите и персонала. Жизнено важни продукти също са изключително необходими. Предоставянето на грижи в момента изисква повече ресурси, тъй като хората са на различна възраст и с различни заболявания, освен деменцията.


Помогнете на персонала на дома в Разград да отговори на насъщните нужди на потребителите и да осигури сигурна, качествена и безопасна грижа и среда. Хората с деменция ще продължават да се чувстват пълноценни, обичани и уважавани. Нека им помогнем сега. За едно по-добро и сигурно „утре“. Да осигурим необходимите средства за тази благородна кауза.


Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е неправителствена организация, създадена през 2004 г. от болни и техните семейства. Предоставя консултации на семействата с болен, провежда групи за взаимопощ, организира други дейности, целящи преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства. Работи в мрежа с домове за пълнолетни лица с деменция от 2012 г., включително с Дома за пълнолетни лица с деменция в град Разград.

 

English version


Help for improving the life of 60 people with dementia


Dementia is a progressive ongoing health condition, which affects memory and brain functions as thinking, talking and with the time it leads to confusion, change in the mood, disorientation in time and space. Every three seconds someone in the world develops dementia. In the last stages of the disease people are not able to care alone for themselves.


This campaign will help for improving the life of 60 people with dementia in the Nursing home for adults with dementia in Razgrad.


The residential service does not have financial means to cover urgent needs and materials for the provision of care to people with dementia during the current pandemic of COVID – 19. Those residents could not any longer benefit from home care and service in the community. The staff of the nursing home takes care for people who cannot live alone at home. For some of them there is no one to take care of, because their families are abroad to work to secure livelihoods. In the nursing home live people with dementia, whose relatives are not alive.


During the pandemic the financial means for disinfection, personal care and hygiene got higher. This meaningfully disturbed the planned budget of the social service.


The Nursing home in Razgrad lacks financial means for ensuring coverage of urgent needs for hygiene materials, clothes and bed sheets, which are necessary for the care for the residents during the pandemic. The need is really urgent.
The needed amount is 4000 Bulgarian leva for the following items:
• 1000 Bulgarian levs will be used for the following urgent needs: cleaning detergents, laundry detergent and other hygiene materials, disinfectants for surfaces, instruments and hands (such as latex gloves)
• 3000 Bulgarian levs are needed for clothes (t-shirts, socks, sports panths), bed sheets (pillow covers, blankets, coverings).


This campaign will permit the guaranteeing of measures for prevention of the virus and preserving the life and health of the residents and of the staff. Vital products are also needed. The provision of care in this moment requires more resources, as the residents of the nursing home are from various age groups and besides dementia they suffer from other and different illnesses.


Plese help the staff of the Nursing home in Razgrad to meet the essential needs of the residents and to provide safe, secure and quality care and food. People living with dementia will still feel loved, respected and cared. Let’s help together people living with dementia now. Together for a safer and more secure “tomorrow”. Let’s secure the needed funds for this dignified cause.


Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria is a non-governmental organisation, established in 2004 by people with dementia and their families. The organisation provides consultations for the families, groups for mutual help, organizes other activities aiming overcoming social isolation that affects people with Alzheimer’s disease and their families. The organisation works in Varna and Sofia, as well as in network with nursing homes for adult persons with dementia from 2012, including with the Nursing home in Razgrad.

Новини и коментари

Основна снимка
Красимира Йорданова
Дарения
 4,070  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
29.06.2020
Дарители
44

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация 'Състрадание Алцхаймер България'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
Красимира Йорданова

QR Code на кампанията

Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта