Всички кампании

Да помогнем на хората с деменция. Няма време за губене!


"Когато ангелите плачат
дали ще си готов да спреш –
на падналия клетник в здрача
да бъдеш лумналата свещ…" (Я. Ведрин). Тези строфи най-добре илюстрират нуждите на 60-те лица, живеещи в дома за пълнолетни с деменция в град Разград. Настоящата кампания е за тях. Резидентната услуга не разполага със средства за обезпечаване на неотложни нужди и материали за полагане на грижа в условията на пандемия. За тези хора са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността и за полагане на грижи в домашна среда. В дома се грижат за немалка част от лица с деменция, чиито семейства са в чужбина, където работят, за да се препитават, както и за няколко човека, които са надживели близките си. Да, те са болни, с губещ се разум, преследвани от ежедневни страхове, но запазват способността да се радват на малките неща в живота. Те са човешки същества като всички останали и през целия си живот са се трудили достойно и за близките, и за семействата си. Персоналът на дома работи за осигуряването на човешки старини на пълнолетните с деменция, дава им поводи за радост, гарантира им спокойствие в този неспокоен свят.


Отражението на пандемията от COVID-19 е с безпрецедентен ефект, особено върху уязвими групи като хората, живеещи с деменция, които са с най-висок риск за здравето при заразяване и за преживяване от тази инфекция. Ситуацията се променя ежедневно и ние като общество трябва да прояваваме солидарност, съпричастност и взаимопомощ. Хората с деменция и домовете за грижа не са подготвени за предизвикателствата, свързани с пандемията. Завишени са потребностите за осигуряване на хигиена и дезинфекция. Тези грижи трябва да бъдат материално и финансово обезпечени. В държавните стандарти за издръжка не са планирани разходи за борба с пандемията, и то за такъв неопределен времеви интервал. Домът в Разград не разполага с такива средства и нуждата от тях е неотложна.


Настоящата кампания ще позволи обезпечаването на мерки за предотвратяване на внасяне на зараза и запазване здравето и живота на потребителите и персонала. Жизнено важни продукти също са изключително необходими. Предоставянето на грижи в момента изисква повече ресурси, тъй като хората са на различна възраст и с различни заболявания, освен деменцията.


1000 лева от събраните средства ще бъдат използвани за следните неотложни нужди, за които домът има недостиг на парични средства: почистващи препарати, прах за пране и хигиенни материали, дезинфектанти за повърхности, инструменти и ръце (като латексови ръкавици).
3000 лева са необходими за трайни хранителни продукти, облекло (анцузи, чорапи, тениски), спално бельо (чаршафи, калъфки, олекотени завивки).

Благодарение на дарената сума персоналът на дома в Разград ще успее да задоволи насъщните нужди на потребителите и да осигури сигурна, качествена и безопасна грижа и среда. Те ще продължават да се чувстват пълноценни, обичани и уважавани. Няма време за губене. Нека помогнем заедно на хората с деменция сега. За едно по-добро и сигурно „утре“. Да осигурим необходимите средства за тази благородна кауза.


Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е неправителствена организация, създадена през 2004 г. от болни и техните семейства. Мисията на организацията е повишаване качеството на живот на болните от Алцхаймер и деменция чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тези хора в страната и осигуряване достъп до лечениe и ползването на социални услуги. Предоставя консултации на семействата с болен, провежда групи за взаимопощ, организира други дейности, целящи преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства. Работи в мрежа с домове за пълнолетни лица деменция от 2012 г., включително с дома за пълнолетни лица с деменция в град Разград.

 

 “When the angels are crying
would you be ready to stop –
to become a blazing candle
for the person in severe need who lies in the dark…” (Y.Vedrin)
These strophes illustrate in the best way the needs of the 60 people, living in the Nursing home for adults with dementia in Razgrad. This campaign is for them. The residential service does not have financial means to cover urgent needs and materials for the provision of care to people with dementia during the current pandemic of COVID – 19. Those residents could not any longer benefit from home care and service in the community and they live in the nursing home. There live some of them, who have families abroad – people who were forced to leave the country to earn money, and other people whose relatives are not alive. Yes, they are ill, with fluctuating mind, with everyday fears, but they do keep the ability to enjoy small things in live. They are human beings like the others and during their whole live they have provided care to relatives and family. The staff of the nursing home works for their life in dignity and ensures occasions for joy and guarantees calm existence despite these turbulent times.


The COVID – 19 pandemic has an unprecedented effect, especially among vulnerable groups such as people with dementia, who are in high risk. The situation changes every day and we all, as a society should demonstrate solidarity, compassion and mutual help. The nursing homes are not prepared to respond to the pandemic-related challenges. The needs for ensuring hygiene and disinfection are higher and funds for these purposes are not available according to the state standards for those institutions, and especially for such long and undefined period during the pandemic. The nursing home for adult people with dementia in Razgrad does not have such funds and the need is urgent.


This campaign will permit the guaranteeing of measures for prevention of the virus and preserving the life and health of the residents and of the staff. Vital products are also needed. The provision of care in this moment requires more resources, as the residents of the nursing home are from various age groups and besides dementia they suffer from other and different illnesses.
1000 BGN will be used for the following urgent needs, which can not be covered by other means and sources: cleaning detergents, laundry detergent and other hygiene materials, disinfectants for surfaces, instruments for hand (such as latex gloves)
3000 BGN are needed for durable food products, clothes (t-shirts, socks, sports panths), bed sheets (pillow covers, blankets, coverings).

Thanks to the donations the staff of the nursing home in Razgrad will be able to meet the essential needs of the residents and to provide safe, secure and quality care and food. People living with dementia will still feel loved, respected and cared. There is no time to lose! Let’s help together people living with dementia now. Together for a safer and more secure “tomorrow”.


Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria is a non-governmental organisation, established in 2004 by people with dementia and their families. Its mission is to work for raising the quality of life for people, living with Alzheimer’s disease and dementia through changing existing attitude, policy and practices in the country and ensuring access to treatment and social services. The organisation provides consultations for the families, groups for mutual help, organizes other activities aiming overcoming social isolation that affects people with Alzheimer’s disease and their families. The organisation works in Varna and Sofia, as well as in network with nursing homes for adult persons with dementia from 2012, including with the nursing home in Razgrad.

Новини и коментари

Основна снимка
Красимира Йорданова
Дарения
 550  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
07.06.2020
Дарители
7

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Юлия Димитрова  20  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
Светлана Ганева  60  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Красимира Йорданова

QR Code на кампанията

Да помогнем на хората с деменция. Няма време за губене! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта