Всички кампании

#задецатаГерои без родителска грижа даряваме ски преживявания


 

For English please see below

Тези, които вече ни познават добре знаят (Проект #задоброто), че всичко, което направихме и продължаваме да правим е лавинообразно добро #задецатаГерои. До тук вече успешно преобразихме две детски отделения в единствената в България специализирана детска болница СБАЛ по детски болести „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД, а тази седмица започва и основния ремонт на друго изключително ключово отделение по Чревни инфекции към Инфекциозна клиника УМБАЛ Св. Георги в гр. Пловдив.

Много от вас може би мислят, че единствената посока, която сме поели е тази да подобряваме условията в болнични заведения под хаштаг #задецатаГерои. Да, това е една от нашите цели, която ще продължи и занапред надяваме се, ако всички продължаваме заедно ръка за ръка да се борим за тези промени. Но ние не спираме до тук. Ние знаем, че в България има много други деца герои, които имат нужда от всички ни. Деца, които геройски живеят без родителска топлина и грижа. Деца, които нямат възможността да познаят света извън този зад 4-те стени на дома, в който биват отглеждани.

Деца, които бленуват да имат живот, който за нашите деца е даденост. Деца, които повече от всички други имат нужда освен да оцеляват и да се забавляват, да опознават света извън кутията, в която са били обречени да изживеят тези свои години, които би следвало да бъдат най-весели, най-щури, най-безгрижни.

Така решихме да започнем една инициатива, която няма да бъде еднократна, а надяваме се всяка следваща година ще продължи като една част от нас и тях – децата герои.

Нека изведем децата сред природата и им предоставим възможността да се учат да карат ски.

Татяна Захариева, един от създателите на Проект #задоброто, дъгогодишен ски и сърф инструктор на деца пое да организира и донякъде спонсорира тази невероятна инициатива. Големи благодарности на Фондация „Дечица“, заедно с които ще може да осъществим инициативата с всички законни процедури за това.

Нека да дарим ски преживявания в планината на деца, настанени в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа - ЦНСТ /домове/.

На 27,28,29 февруари /четвъртък, петък, събота/, ще заведем 22 деца на «Ветровала» от ЦНСТ "Паисий Хилендарски" и ЦНСТ "Иван Вазов". Децата са на възраст от 7 до 18 годишни.

Набираме доброволци, които ще дарят ски уроци – колкото повече внимание можем да обърнем на децата, толкова по-добре. От „Витоша ски“ ни дадоха чудесни преференциални условия за екипировка /ски, ски обувки, щеки/ и ски влек, но ако се включи още някое ски училище, ще бъде чудесно. Ще събираме дарения за транспорт от лицензирани транспортни фирми. Ще събираме средства и дарения за: ски панталон, яке и ръкавици, полар за всяко дете, за да могат да се радват не само на ските, но и на снега извън планината. Ще събираме средства за обяд и планинска застраховка.

За тези дечица това ще е първо докосване до ските, а за някои и до природата. А може измежду някой от тях да има бъдещ Петър Попангелов или Алберт Попов. Защото когато до едно добро същество, застане поне още едно - видяхме как се случват чудеса, за които дори и не сме мечтали.

Целевата сума в момента е около 3360 лв., като ако в процеса на кампанията част от разходите отпаднат, събраните средства ще се изразходват за същото или подобно предназначение #задецатаГерои.

Предвид кратките срокове, които сме си поставили, съобразявайки с климатичните условия, ако сърцето ви говори, че искате да подарите една парче щастие за дете герой, не чакайте.

Благодарим Ви!

#задецатаГерои #задоброто

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=bg&tbnid=BXYYopXOeWPweM&vet=10CH8QMyjrAmoXChMIuO6CvtzY5wIVAAAAAB0AAAAAEBE..i&docid=i8t5ijgsF9PcvM&w=1200&h=628&q=%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8&client=firefox-b-d&ved=0CH8QMyjrAmoXChMIuO6CvtzY5wIVAAAAAB0AAAAAEBE">

Тhe ones who already know us well (project #задоброто), know that all we did and continue to do is multiply and increase the good #задецатаГерои. So far, we have successfully transformed two children's wards in the only specialized children's hospital in Bulgaria, called "Prof. Dr. Ivan Mitev" EAD, and this week is the start of an initial and major repair of another very important ward for intestinal infections at the Infectious Diseases Clinic “St. George” in Plovdiv.

Many of you may think that the only direction we have taken is to improve conditions in hospitals under the hashtag #задецатаГерои. This is one of our goals, that we deeply hope we will continue to fulfill in the future – to fight for changes together. But we won’t stop there! We know that there are many other children in Bulgaria, who need the support of all of us. Children, who live heroically without parental warmth and care. Children, who do not have the opportunity to know the world beyond the four walls of the home in which they are raised. Children, who dream of having a life that our children are taking for granted. Children, who need much more than just surviving and having fun – they need to explore the world outside of the box, in which they were destined to live those early years of their lives, which should be the most carefree and fun.

So we decided to launch an initiative that hopefully will continue every year as a part both of our and their lives.

Let's bring the children out into the nature and give them the opportunity to learn how to ski!

Tatiana Zaharieva, one of the founders of project #задоброто, a long-time children ski and surf instructor, started organizing and is partially sponsoring this amazing initiative. We would like to thank to the “Dechica” Foundation – with their help we will be able to take the initiative with all the legal procedures.

Let's give ski experiences in the mountain to children housed in family-type accommodation centers.

On 27, 28, 29 of February (Thursday, Friday, Saturday), we will bring 22 children from “Paisii Hilendarski” and “Ivan Vazov” family-type accommodation centers to the “Vetrovala” ski slope. The children are at the age of 7 to 18 years old.

We are recruiting volunteers to donate ski lessons – the more attention we can pay to the children, the better. Vitosha Ski gave us great preferential conditions for equipment /skis, ski boots, ski poles/ and for the ski tow, but if any other ski school gets involved, it will be even better. We will be raising funds for: transport (we are looking for licensed transport companies), also for ski pants, jackets and gloves, and a polar shirt for every child, so that they can enjoy not only the ski time, but the snow during the winter. We will need donations for lunch and mountain insurance as well.

For these kids, this will be the first time to ski in their life – some of them have never been to the mountains before. And one of them may be the future Peter Popangelov or Albert Popov. Because when next to one kind human being there is at least one more, we are able to create miracles, that we have never dreamed of before.

The target amount is currently around 3360 leva, and if part of the cost drops during the campaign, the money raised will be spent for the same or similar purpose #задецатаГерои.

Given the short deadlines we set for ourselves, taking into account the climatic conditions, if your heart tells you that you want to give a piece of happiness to a child hero, do not wait.

Thank you!

#задецатаГерои #задоброто

 

Новини и коментари

Основна снимка
Татяна Захариева
Дарения
 3,291  лв.

Целева сума
 3,360  лв.
Край на кампанията
26.02.2020
Дарители
49

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: Неформална група

Даренията ще получи: Проект #задоброто

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Весела Симова  100  лв.
Александър Пейчев  150  лв.

Инициатор

Основна снимка
Татяна Захариева

QR Code на кампанията

#задецатаГерои без родителска грижа даряваме ски преживявания - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта