Всички кампании

Подкрепете HIPPOCAMPUS: преоткрийте Панчарево чрез сетивата!


-for English scroll down-

HIPPOCAMPUS означава Морско конче, но и дял в главния мозък, който отговаря за дълговременната памет и ориентацията в пространството.

HIPPOCAMPUS e един необикновен проект, в който хора с нарушено зрение са намерили своето призвание като част от гребно-ветроходен екипаж на лодка в Панчаревското езеро.

HIPPOCAMPUS e социален проект, целящ да осигури условия за по-лесен достъп до работа на лица с увреждания в приветлива, артистична и споделена атмосфера, в която различията между хората се превръщат в нов опит и споделено позитивно преживяване. От февруари 2019 г. проектът осигурява  работни места за хора със зрителни увреждания, които участват в смесен ветроходен екипаж с виждащи капитани. Така те имат възможност да работят, за да си осигурят по-добър живот, предлагайки атрактивна туристическа услуга с гребно-ветроходна лодка на язовир Панчарево. С разходки на туристи в язовира екипажът събира средства за собствена лодка. Всеки е добре дошъл да преживее едно малко гребно или ветроходно пътешествие в смесения екипаж на HIPPOCAMPUS.

През зимата екипажът на HIPPOCAMPUS остава в ателието и създава ръчно изработени лодки и сувенири, за да поддържа дейността си.                                                                              

Каним Ви да подкрепите смелия екипаж на HIPPOCAMPUS да продължи дейността си до сезон 2020 г. и да съберем средствата, необходими за поддръжка на екипировка, заплати и осигуровки на екипажа до пролетта.

Подарете на себе си или своите близки подарък от HIPPOCAMPUS - ръчно изработена лодка и незабравимо изживяване в магичния им свят - след пролетта на 2020, като закупите сега:

  • Панорамен HIPPOCAMPUS тур - едночасова разходка с лодка из потайностите на Панчаревското езеро + ръчно изработена керамична лодка - 29 лв.
  • Сетивен HIPPOCAMPUS тур -  сетивна разходка, за да усетите езерото по нов начин + ръчно изработена керамична лодка - 45 лв. 
  • Креативен HIPPOCAMPUS тур -  посещение на таен остров и творчески игри + ръчно изработена керамична лодка - 63 лв. 
  • HIPPOCAMPUS фен група - билет за HIPPOCAMPUS тур за 4 човека + ръчно изработена керамична лодка - 100 лв. 

Подкрепете ни, като станете HIPPOCAMPUS патрон и ще получите брандиране на платното на лодката за един месец срещу сума от 4500 лв.

Станете част от неповторимия свят на HIPPOCAMPUS!

Проектът HIPPOCAMPUS се осъществява с финансовата подкрепа от Министерство на труда и социалната политика – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.010.  Инициативата развива социално предприемачество и създава условия за по-лесен достъп до работа на лица с увреждания чрез разкриване на шест нови работни места в социалното предприятие на Сдружение “Натуралистично”, подпомагане на тяхната социална и професионална интеграция и провеждане на кампания по социален маркетинг с цел популяризиране на социалната икономика, съгласно договор BG05M9OP001-2.010-0358-C01.

----

HIPPOCAMPUS means a Seahorse, but also a part of the brain responsible for long-term memory and space orientation.

HIPPOCAMPUS is an extraordinary sailing crew of seeing captains and visually impaired people who rediscover their senses through Lake Pancharevo.In the winter we stay in a studio making boats of clay.

HIPPOCAMPUS is a social project aimed at providing conditions for easier access to the work of persons with disabilities in a welcoming, artistic and shared atmosphere in which the differences between people become a new experience and a shared positive experience. As of February 2019, the project provides jobs for visually impaired people who have the opportunity to work to ensure a better life by offering an attractive tourist service with a rowing boat on Pancharevo Dam. With tours in the dam, the crew raises funds for their own boat. Everyone is welcome to experience a small rowing or sailing trip in the mixed crew of HIPPOCAMPUS. 

We invite you to support the bold HIPPOCAMPUS crew to continue their operations through the 2020 season and to raise the funds needed to support crew equipment, salaries and insurance until the spring.

Give yourself or your loved ones a gift from HIPPOCAMPUS - a handmade boat and an unforgettable experience in their magical world - after spring 2020, by purchasing now:

Panoramic HIPPOCAMPUS Tour - one-hour boat trip through the secrets of Pancharevo Lake + handmade ceramic boat - 29 BGN

Sensory HIPPOCAMPUS Tour - Sensory Walk to Experience the Lake in a New Way + Handmade Ceramic Boat - 45 BGN

Creative HIPPOCAMPUS Tour - Visit to a Secret Island and Creative Games + Handmade Ceramic Boat - 63 BGN

HIPPOCAMPUS fan group - ticket for HIPPOCAMPUS tour for 4 people + handmade ceramic boat - 100 BGN

Support us by becoming a HIPPOCAMPUS patron and get a boat sail branding for one month for an amount of $ 4,500.

Become a part of the unique world of HIPPOCAMPUS!

The HIPPOCAMPUS project is implemented with the financial support of the Ministry of Labor and Social Policy - Operational Program “Human Resources Development” 2014 - 2020, Priority Axis 2 “Poverty Reduction and Promotion of Social Inclusion”, procedure BG05M9OP001-2.010. The initiative fosters social entrepreneurship and creates conditions for easier access to work for persons with disabilities by creating six new jobs in the social enterprise of the Naturalistic Association, supporting their social and professional integration and conducting a social marketing campaign aimed at promotion of the social economy under contract BG05M9OP001-2.010-0358-C01.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Адрияна Михайлова
Дарения
 830  лв.

Целева сума
 18,000  лв.
Край на кампанията
16.01.2020
Дарители
12

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Натуралистично"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  45  лв.
Stanislava Petrova  35  лв.
Борис Дафов  30  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

Дар за дарители


Дарете 29 лв. и ще получите:
Панорамен HIPPOCAMPUS тур - едночасова
разходка с лодка из потайностите на
Панчаревското езеро + ръчно
изработена керамична лодка

Общо 100 дара са осигурени.
 

Дарете 45 лв. и ще получите:
Сетивен HIPPOCAMPUS тур - сетивна разходка,
за да усетите езерото по нов начин +
ръчно изработена керамична лодка

Общо 100 дара са осигурени.
 

Дарете 63 лв. и ще получите:
Креативен HIPPOCAMPUS тур - посещение на
таен остров и творчески игри + ръчно
изработена керамична лодка

Общо 100 дара са осигурени.
 

Дарете 100 лв. и ще получите:
HIPPOCAMPUS фен група - билет за HIPPOCAMPUS тур
за 4 човека + ръчно изработена
керамична лодка

Общо 50 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Адрияна Михайлова

QR Code на кампанията

Подкрепете HIPPOCAMPUS: преоткрийте Панчарево чрез сетивата! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта