Всички кампании

Прегърни и предай нататък! Hug me and now, pass it on!


Децата, лишени от родителска грижа, обикновено прекарват празниците и ваканциите зад оградата на дома. По Коледа къщичките им се пълнят с шоколади и плюшени играчки. След това, обаче, всички вкупом, разплатили се набързо с „данък добро”, си тръгваме от тях. Оставяме ги, изоставяме ги за пореден път. Тогава липсата на внимание, присъствие, прегръдка, е най-голяма. И страшна. И  опасна, за тях – децата! Защото ние, „техните приятели”, празнуваме, пътешестваме, събираме се със семействата си и нашите приятели.

А те отново са сами. Под ключ. С един дежурен възпитател.

От лятото на 2010 г. досега сдружение „Прегърни ме” е организирало 17 креативни ваканции за деца и младежи, настанени в социални институции. Пътешествали сме през старите столици на България, обикаляли сме културно-историческите обекти на Юнеско, играли сме на театър, кино, радиожурналисти, рисували сме, вдъхновени от големи художници, илюстрирали сме приказки и какво ли още не. По време на тези срещи децата откриват и развиват своите таланти, получават самочувствие на можещи хора, започват да разбират и вярват, че нашият живот не им е отказан. И което е най-важно – през тези дни и часове на общуване се случват истинските срещи и приятелства. Тогава големи и малки живеем и мечтаем заедно 24 часа.

С малки крачки, с отворени длани, с много доверие, търпение и обич – както се грижите за „вашите деца”, така можем да помогнем и на „нашите деца”.  

Кампания „Прегърни и предай нататък!” има за цел да даде възможност на 16 деца, лишени от родителска грижа, които посещават целогодишно творческите заниманията на ателие „Прегърни ме“, по време на едноседмична зимна ваканция (която ще се проведе в гр. Видин), да претворят чрез картини свои мисли, мечти и емоции.

Кампания „Прегърни и предай нататък” продължава до Коледа!

Включи се и ти! Можеш да ни подкрепиш и чрез DMS ATELIE на номер 17777 за трите мобилни оператора, за повече подробности: https://goo.gl/DkRVXH

Children deprived of parental care usually spend the holidays and vacations behind the fence of a foster home. At Christmas, their houses are filled with chocolates and teddy bears.  Soon we all leave, however, after paying the "kindness tax". We leave them, we abandon them once again. This is the time when the lack of attention, presence, and a hug is greatest. And scary. And dangerous for them - the children! Because we, "their friends", celebrate, travel, gather together with our families and our friends

And they are alone again. Locked. With a mentor on duty.

Since the summer of 2010, "Hug me" Association has organized 17 creative vacations for children and young people who live in social institutions. We have traveled through the old capitals of Bulgaria, toured the cultural and historical sites of UNESCO, played theater, cinema, radio journalists, painted inspired by the great artists, illustrated fairy tales, and what not. During these meetings, children discover and develop their talents, acquire self-confidence from capable people, begin to understand and believe that our life is not beyond their reach. And most importantly, real meetings and friendships take place during these days and hours of communication. We, big and small, live and dream together for 24 hours.

With small steps, with open hands, with a lot of confidence, patience and affection - as you look after your children, we can also help our children

"Embrace and Pass On" Campaign aims to empower 16 children deprived of parental care, who have attended the creative activities of "Hug me" Studio on a regular basis.  In a week during their winter vacation, in the town of Vidin they will be able to express their thoughts, dreams and emotions in pictures. 

’HUG ME and NOW, PASS IT ON’ Campaign continues until Christmas!


Join
 as you wish!

Новини и коментари

Основна снимка
Милена Нейова
Дарения
 755  лв.

Целева сума
 7,200  лв.
Край на кампанията
29.12.2019
Дарители
12

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: сдружение "Прегърни ме"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Петя Дамянова  30  лв.
ТРИ СТАРС  300  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Йорданка Славова  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Милена Нейова

QR Code на кампанията

Прегърни и предай нататък! Hug me and now, pass it on! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта