Всички кампании

Прегърни и предай нататък! Hug me and now, pass it on!


Децата, лишени от родителска грижа, обикновено прекарват празниците и ваканциите зад оградата на дома. По Коледа къщичките им се пълнят с шоколади и плюшени играчки. След това, обаче, всички вкупом, разплатили се набързо с „данък добро”, си тръгваме от тях. Оставяме ги, изоставяме ги за пореден път. Тогава липсата на внимание, присъствие, прегръдка, е най-голяма. И страшна. И  опасна, за тях – децата! Защото ние, „техните приятели”, празнуваме, пътешестваме, събираме се със семействата си и нашите приятели.

А те отново са сами. Под ключ. С един дежурен възпитател.

От лятото на 2010 г. досега сдружение „Прегърни ме” е организирало 14 креативни ваканции за деца и младежи, настанени в социални институции. Пътешествали сме през старите столици на България, обикаляли сме културно-историческите обекти на Юнеско, играли сме на театър, кино, радиожурналисти, рисували сме, вдъхновени от големи художници, илюстрирали сме приказки и какво ли още не. По време на тези срещи децата откриват и развиват своите таланти, получават самочувствие на можещи хора, започват да разбират и вярват, че нашият живот не им е отказан. И което е най-важно – през тези дни и часове на общуване се случват истинските срещи и приятелства. Тогава големи и малки живеем и мечтаем заедно 24 часа.

С малки крачки, с отворени длани, с много доверие, търпение и обич – както се грижите за „вашите деца”, така можем да помогнем и на „нашите деца”.  

Кампания „Прегърни и предай нататък!”има за цел да даде възможност на 18 деца, лишени от родителска грижа, които посещават целогодишно творческите заниманията на ателие „Прегърни ме“, по време на едноседмична зимна ваканция (която ще се проведе в гр. Трявна), да претворят чрез картини свои мисли, мечти и емоции. Всеки ден, преди курса по изобразително изкуство, художниците (професионалисти и студенти в Художествената академия, които работят целогодишно с децата) ще запознават малките художници с живота, творческия път и търсенията на големи майстори – класици (Ван Гог, Пикасо, Густав Климт, Иван Милев, Илия Бешков, Кольо Карамфилов, Румен Гашаров и др.). След това децата ще рисуват вдъхновени от различни стилове и по-известни творби.

Част от картините, нарисувани по време на пленера, ще бъдат включени в ретроспективна изложба, посветена на 14 години ателие „Прегърни ме” с работно заглавие ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ, която планираме да открием на 1 юни – Денят на детето, в галерия НЮАНС в столицата.

 *  *  *

Следва кратка история – на едно от нашите – ваши деца. Детето, което прекрачи прага на ателието преди 8 години, днес е щастлив млад човек, поел по пътя на красивото и доброто.

 
*  *  *
Извънбрачно дете съм. Когато навърших пет годинки станаха някакви конфликти между майка ми и баща ми и така попаднах в дом. В началото бях много уплашена, стресната. Но в един момент претръпнах. Когато навърших 15 години, бях преместена в Защитено жилище, но и там хората бяха кофти. Все ме обиждаха: Майка ти е курва и ти ще станеш като нея.

Имаше една тъпа история за едно пиле и едно олио, които бяха безследно изчезнали. В продължение на три дни ние, трите момичета, които живеехме в  Защитеното жилище, тримата възпитатели и директорът, разследвахме къде е пилето и кой е отмъкнал олиото. Така и не се намериха. Всеки казваше „не знам”. Но обвиниха мен, че тайно съм изнесла и дала олиото на майка си. Нямаше как да ги разубедя. А и беше толкова обидно. И поисках да си тръгна.

Според мен най-важен е подхода към децата, с други думи – как се отнасят с нас големите. Затова сме много различни тук и в дома. Защото тук, в ателието, децата попадат в съвсем различна среща –  никой не ни обижда, чувстваме се обичани, знаем, че искат да ни помогнат. Винаги ни посрещат с прегръдка. Весело е. Спокойно е. Знаем, че дори и да сме сбъркали нещо, никой няма да ни ругае, а ще поговори с нас. И разбираме, че това, което получаваме тук ще ни помогне по някакъв начин. За после.

Кампания „Прегърни и предай нататък” продължава до Коледа!

Включи се и ти! Можеш да ни подкрепиш и чрез DMS ATELIE на номер 17777 за трите мобилни оператора, за повече подробности: https://goo.gl/DkRVXH


Children deprived of parental care usually spend the holidays and vacations behind the fence of a foster home. At Christmas, their houses are filled with chocolates and teddy bears.  Soon we all leave, however, after paying the "kindness tax". We leave them, we abandon them once again. This is the time when the lack of attention, presence, and a hug is greatest. And scary. And dangerous for them - the children! Because we, "their friends", celebrate, travel, gather together with our families and our friends

And they are alone again. Locked. With a mentor on duty.

Since the summer of 2010, "Hug me" Association has organized 14 creative vacations for children and young people who live in social institutions. We have traveled through the old capitals of Bulgaria, toured the cultural and historical sites of UNESCO, played theater, cinema, radio journalists, painted inspired by the great artists, illustrated fairy tales, and what not. During these meetings, children discover and develop their talents, acquire self-confidence from capable people, begin to understand and believe that our life is not beyond their reach. And most importantly, real meetings and friendships take place during these days and hours of communication. We, big and small, live and dream together for 24 hours.

With small steps, with open hands, with a lot of confidence, patience and affection - as you look after your children, we can also help our children. 

"Embrace and Pass On" Campaign aims to empower 18 children deprived of parental care, who have attended the creative activities of "Hug me" Studio on a regular basis.  In a week during their winter vacation, in the town of Triavna they will be able to express their thoughts, dreams and emotions in pictures.  Every day before the art sessions, professional artists and students of the Art Academy who have worked with the children year-round will introduce the young artists to the life, the creative path and the quests of great masters - classics (Van Gogh, Picasso, Gustav Klimt, Ivan Milev, Iliya Beshkov, Kolyo Karamfilov, Roumen Gasharov and others).  The children will then draw under the inspiration from different styles and famous works.

Some of the paintings made during the art vacation will be included in a retrospective exhibition devoted to the 14-year anniversary of "Hug Me" studio.  Its working title is "THE BIG AND THE SMALL", and we we plan to open it on June 1 - Children's Day, at the Nuance Gallery in Sofia .

 *  *  *

Here is a brief story – about one of (y)our children. The child who walked through the door of Hug Me Studio eight years ago is now a happy young woman following the road of beauty and goodness.

 
*  *  *
My parents never married. When I was five, they had some conflicts, and so I ended up in a foster home. At first I was very scared, stunned. But then I got used to it. When I was 15 I was moved to a Sheltered Home, but people there were bad. They always insulted me: your mother is a whore and you will be like her.   

There was a stupid story about a chicken and a bottle of oil that had disappeared. For three days, we, the three girls who lived in the Sheltered Home, the three mentors, and the director, investigated where the chicken was and who took the oil. They were never found. Everyone said, I dont know. But they accused me of secretly taking the oil out and giving to my mother. There was no way to change their mind. And it was all so offensive. And I wished I could leave

 

In my opinion, what is most important is the approach to children, in other words, how the adults treat us. That's why we are very different here and at the foster home. Because here, in the studio, the children are in a very different setting - no one offends us, we feel loved, we know they want to help us. They always meet us with a hug. It's fun. It's peaceful. We know that even if we do something wrong, no one will shout at us but talk to us. And we understand that what we get here will help us somehow. Later in life.

’HUG ME and NOW, PASS IT ON’ Campaign continues until Christmas!


Join as you wish!Новини и коментари

Основна снимка
Милена Нейова
Дарения
 1,390  лв.

Целева сума
 6,010  лв.
Край на кампанията
19.12.2018
Дарители
21

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: сдружение "Прегърни ме"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Милена Василева  15  лв.
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Поля Петрова  100  лв.
Анонимен дарител  500  лв.

Инициатор

Основна снимка
Милена Нейова

QR Code на кампанията

Прегърни и предай нататък! Hug me and now, pass it on! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта