Всички кампании

Изграждане на мемориален катерачен обект Славееви скали


На 13.11.2015 г. напусна този свят Славея Стойчева.

Еколог, пещерняк, доброволец, Славея бе в природозащитната общност от 14 годишна - участник в безброй акции и дейности за опазване на природата, участник в изграждането на Спасителния център в Стара Загора. С голяма отдаденост Славея помагаше за спасяването на диви животни и се отзоваваше в подкрепа на всички природозащитни каузи. Тя бе и една от надеждите на "прилепарската общност" - обещаващ млад учен, който вече имаше заслуги за опазване на прилепите – участие в многобройни експедиции, кампании и прояви, съавторство в два справочника за видово определяне прилепи, като в единия от тях има съществен принос. А в личен план, тя бе мил човек, добър приятел ... едно красиво, умно и талантливо момиче, пред което имаше безброй възможности и чиято смърт е огромна загуба за много хора...ПРОЩАВАЙ, СЛАВЕЙ! ПОЧИВАЙ В МИР!

В памет на Славея един от нейните приятели и сътрудници – Крум Сираков, пещерняк от ПК Черни Връх – София, се зае да намери подходящи скали за създаване на катерачен обект в памет на Славея. С помощта на още няколко ентусиасти, такива скали се намериха  в близост до с. Югово общ. Лъки.

След съответната проверка, която установи, че обектът не попада в някакъв вид защитена местност, на 19.07. 2016 там бе пуснат първият разузнавателен рапел (Д.Костадинов, К.Сираков). Скалите бяха преценени като подходящи- мраморизиран варовик, сух, без течове и растителност по сталата, с достатъчно хватки и цепки, без големи лабилни части, и с височина от 15 до 80 метра. Скалата позволява създаване на много голям брой катерачни турове, с разнична категория на сложност, като най-лесните ще са подходящи за обучение на млади начинаещи катерачи.

С помощта на приятели и съмишленици, се започна работа, в началото - няколко уикенда почистване на скалата от лабилни камъни. След това, с помощта на опитни катерачи в качеството на консултанти, започна трасирането и оборудването на катерачните турове.

Всичките дейности до момента са извършени с личен труд и принос, от Ваня Сиракова, Димитър Костадинов, Симеон Игнатов, Христо Платнаров, Христо Бадъков, Красимир Стоянов, Димитър Кунев, Милко Чуков, Станислав Гладких, Недялко Димов, Крум Сираков.   .

Работата по обекта за 2016 е приключена с настъпването на есента, когато да се работи е неприятно и опасно. 

Равносметката за 2016 г. са четири напълно завършени тура, със средна височина 25-30 метра, екипирани с лепени клинове. Степен на трудност - 6b/5c/6b+,6c.                                                                               

Трасирани са и са готови за непосредствено готови за акипиране екипиране са още три тура. Планира се трасирането и екипирането на още пет. С това ще завърши първият етап от разработването на обекта.

През  2017 г. работата по обекта е продължена, като включва основно разузнаване и трасиране на нови турове, които предстои да се оборудват с клинове. Нови части от скалата са почистени от лабилни камъни, представляващи опасност за катерачите.

Създадена е фейсбук страница на Славееви скали - https://www.facebook.com/groups/1616419245089979/

През януари 2018 г. Славееви скали са включени в Пътеводителя на катерачни обекти в България - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php…

За завършване на първия етап от работата по обекта са необходими още :

 1. Междинни лепени клинове (80 мм) : 70 бр.
 2. Клинове за осигуровките в края на въжетата (10 мм) : 14 броя.
 3. Лепило – 10 туби.

Приблизителна стойност – 1000 лв.

Скалата е необятна, и на не я има място за десетки катерачни турове. На нея ще могат да се направят маршрути и за деца, които още „прохождат“ на скала, и за опитни катерачи.  Ще приемем с благодарност помощта на всеки, за да продължим и занапред работата си по Славееви скали. Когато някой си е отишъл от света ни без време, трябва да пазим паметта за него. За да сме хора, и за да се помни.

Am 13.11.2015 hat Slaveya Stoycheva diese Welt verlassen.

 Slaveya hat seit 14-jähriges Mädchen in der Naturschutzgemeinschaft als Freiwilliger, Höhlenerforscher und Ökologe teilgenomen.

Sie war auch mit vielen Aktionen und Naturschutzaktivitäten beschäftigt. Sie war auch am Bau
des Rettungszentruns in Stara Zagora beteiligt. Mit großer Hingabe hat sie um Tierwelt zu retten geholfen und zur Unterstützung aller Naturschutzgründe mitgegangen. Sie war auch eine der Hoffnungen dem Fledermausgemeinschaft - ein vielversprechender junger Wissenschaftler.Ihre Verdienste in der Fledermaus-Erhaltung waren, an vielen Expeditionen, Kampagnen und Veranstaltungen teilzunehmen.Sie war auch Co-Autorin in zwei Leitfäden zur Artenbestimmung von Fledermäusen.
Und persönlich war sie ein tolles Mensch, ein guter Freund ... ein schönes, kluges und talentiertes Mädchen, das zahllose Möglichkeiten hatte und dessen Tod für viele ein großer Verlust ist...RUHE IN FRIEDEN, SLAVEI! VERGIB ALLES!

In Erinnerung an Slaveya, einer ihren Freunde und Mitarbeiter - Krum Sirakov, ein Höhlenerforscher vom Cherni Vrah Cave Club - Sofia, entschied sich, geeignete Felsen zu finden, um ein Kletterobjekt in Erinnerung an Slaveya zu schaffen.Mit der Hilfe von mehreren anderen Enthusiasten wurden solche Felsen in der Nähe des Dorfes Yugovo , (Lucky Bereich) gefunden.

Check-up Inspektion hat festgestellt, dass das Objekt nicht in eine Art geschützten Bereich fällt. Am 19.07. 2016 wurde dort das erste Erkundungsabseilen platziert (D. Kostadinov, K. Sirakov). Die Felsen wurden als geeignet erachtet. Sie besteht aus Marmor Kalkstein,sindtrocken, in einer Höhe von 15 bis 80 Metern die Felsen ermöglicht die Schaffung einer großen Anzahl von Kletterrouten mit unterschiedlicher Kategorie von Komplexität. die leichte Route wäre geeignet für die Ausbildung junger Kletterer Anfänger. 

Mit der Hilfe von Freunde und Mittarbeiter hat die Arbeit angefangen. Am Anfang waren einige Wochenenden den Felsen von kleine Steine zu reinigen. Danach mit der Hilfe erfahrenen Kletterer
begann die Behandlung und Ausrüstung von Klettertouren.

Alle Aktivitäten wurden von Wanja Sirakowa, Dimitar Kostadinow, Simeon Ignatow, Hristo Platnarow, Hristo Badakov, Krassimir Stoyanov, Dimitar Kunev, Milko Tschukow, Stanislav Smidkich, Nedyalko Dimov, Krum Sirakov durchgeführt.

Die Routearbeit für 2016 ist mit Herbstbeginn abgeschlossen. Arbeiten in diesen Jahrzeit ist unangenehm und auch gefährlich.
Die Ergebnisse für 2016 sind vier komplette Strecken(Route), mit einer durchschnittlichen Höhe von 25-30 Metern, ausgestattet mit geklebten Keilen. Schwierigkeitsgrad - 6b / 5c / 6b +, 6c.

Drei weiteren Runden sind ausrüstbereit. Noch funf sind für Behandlung und Ausrüstung geplannt. Und damit ist die erste Stufe der Standortentwicklung beendet.

Die Arbeit wurde im Jahr 2017 fortgesetzt. Im Rahmen der allgemeinen Aktivitäten werden neue Touren erforscht und verfolgt. In Zukunft sollen sie mit Keilen versehen werden. Neue Teile den Felsen werden von kleine Steine gereinigt, weil sind die für die Klätter gefährlig.

Die Facebook- Seite von Slaveevi Skali lautet: 

https://www.facebook.com/groups/1616419245089979/

 Im Januar 2018 ist Slaveevi Skali im Klettergebiete Führer in Bulgarien enthaltend - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php

 Um der erste Stufe der Arbeit abzuschließen sind noch:

1. Zwischengeklebte Keile (80 mm): 70 Stück
2. Keile für Seilversicherung Ende (10 mm): 14 Stück.
3. Kleber - 10 Röhren.

Benötigt.

Ungefähre Gesamtsumme: 1000 BGN

Der Felsen ist geeignet, es gibt Platz für viele Klettertouren. Es eignet sich auch für die Ausbildung von Kindern, die zum ersten Mal auf einem Felsen "wandern" und auch für erfahrene Kletterer. Wir werden für die Hilfe von allen dankbar sein. Der Zweck ist, unsere Arbeit auf Slaveevi Skali Felsen fortzusetzen. Wenn jemand unsere Welt früh verlassen hat - ohne Zeit, müssen wir die Erinnerung an ihn behalten. Wichtig für uns ist, menschlich zu sein und daran zu erinnern.

Le 13.11.2015 Slaveya Stoycheva a quitté ce monde

Écologiste, spéléologue, bénévole, Slaveya fait partie de la communauté de conservation de la nature depuis 14 ans - participant à d'innombrables actions et activités pour la conservation de la nature, participant à la construction du centre de secours à Stara Zagora.Avec un grand dévouement, Slaveya a contribué à sauver la faune et a répondu à toutes les causes de conservation de la nature. C'était aussi l'un des espoirs de la «communauté de chauves-souris » - un jeune scientifique prometteur qui avait déjà le mérite de protéger les chauves-souris- Participation à de nombreuses expéditions, campagnes et événements co-rédigés dans deux chauves-souris guides, dont l'un a une contribution significative. En tant que personne, elle était une gentille, une bonne amie ... une fille belle, intelligente et talentueuse qui avait d'innombrables opportunités et dont la mort est une énorme perte pour beaucoup de gens ...ADIUE SLAVEYA! Dieu te garde!

En mémoire de Slaveya, une de ses amis et collaborateurs - Krum Sirakov, un spéléologue de la

club de cave Sommet-Noire - Sofia est allé trouver des roches appropriés pour créer un objet d'escalade dans la mémoire de Slaveya. Avec l'aide de plusieurs autres amateurs, ces roches ont été trouvées près du village de Yugovo municipalité Lyki.

Après l'inspection respective, qui établit que le site ne tombe dans aucune sorte de zone protégée, le 19.07. En 2016, il y avait le premier repel d'intelligence (D. Kostadinov, K. Sirakov).Les roches ont été considérés comme des calcaires de marbre appropriés, secs, exempts de fuites et de végétation dans l'ancien, avec une prise suffisante et des fentes, sans grands labyrinthes, et avec une hauteur de 15 à 80 mètres.Le rocher permet la création d'un très grand nombre de tours d'escalade, avec une catégorie différente de complexité, et le plus facile sera adapté pour l'entraînement des jeunes grimpeurs débutants.

Avec l'aide d'amis et d'adhérents, le travail commença, au début - quelques week-ends nettoyant le rocher des pierres labiles. Puis, avec l'aide de grimpeurs expérimentés en tant que consultants, la formation et l'équipement des tours d'escalade ont commencé.

Toutes les activités ont été réalisées par Vanya Sirakova, Dimitar Kostadinov, Simeon Ignatov, Hristo Platenarov, Hristo Badakov, Krasimir Stoyanov, Dimitar Kunev, Milko Chukov, Stanislav Smidkich, Nedyalko Dimov, Krum Sirakov.

Les travaux sur le site pour 2016 sont terminés avec le début de l'automne, lorsque le travail est désagréable et dangereux.

Le bilan pour 2016 est de quatre tours complets, d'une hauteur moyenne de 25-30 mètres, équipés de coins collés. Degré de difficulté - 6b / 5c / 6b +, 6c.

Ils sont formés et prêts pour l'équipement prêt-à-joindre sont trois tours de plus. Planification et équipement de cinq autres. Cela complétera la première étape du développement du site.

En 2017, les travaux sur le site ont été poursuivis, impliquant principalement la reconnaissance et le traçage de nouveaux circuits à équiper de cales. Les nouvelles parties de la roche sont débarrassées des pierres labiles qui constituent un danger pour les grimpeurs.

Une page facebook de roches deSlaveya a été créée https://www.facebook.com/groups/1616419245089979/

En Janvier 2018, les roches de Slaveya sont inclus dans le Guide des sites d'escalade en Bulgarie - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php

Pour compléter la première étape du travail sur le site, vous avez également besoin de:

 1. 1. Cales collées intermédiaires (80 mm): 70 pièces
 2. 2. Extrémité des cordes (10 mm): 14 pièces.
 3. 3. Colle - 10 tubes.

Valeur approximative - 1000 BGN

Le rocher est immense, et il n'y a pas de place pour des dizaines de tours d'escalade. Il sera également capable de faire des itinéraires pour les enfants qui "marchent" sur un rocher et pour les grimpeurs expérimentés. Nous serons reconnaissants pour l'aide de tout le monde pour continuer notre travail sur les rochers de Slaveya. Quand quelqu'un a quitté notre monde sans temps, nous devons garder la mémoire de lui. Être humain et être rappelé!

Тринадцатого ноября 2015 года наша подруга Славея Стойчева покинула этот мир.

Эколог, спелеолог, волонтер, Славея с  14 лет участвовала в природоохранном сообществе – в бесчисленных действий и мероприятий по охране природы, в строительстве Спасительного центра для диких животных в городе Стара Загора и т.  д. С большой преданностью Славея помогала спасать и изучать диких животных и всегда отвечала на призывы для сохранения природы. Она была одна из больших надежд научного сообщества, изучающего летучих мышей  -  она была перспективным молодым ученым, который для своего молодого возраста уже имел множество заслуг в сохранении летучих мышей - участия в многочисленных экспедициях, походах и событий,  и соавторство в двух пособий по определению видов летучих мышей, со значительным научным вкладом в них. Лично я могу сказать, что она была хорошим человеком, хорошим другом ... прекрасной, умной и талантливой девушкой, у которой было бесчисленное множество возможностей и смерть которой -  огромная потеря для многих людей ... Прощай, Славея! Пусть земля тебе будет пухом!

В память Славеи, один из ее друзей и соратников - Крум Сираков, спелеолог, член клуба „Черни Врых“ - София, принял решение найти подходящие скалы, чтобы создать скалолазный объект в память Славеи. С помощью нескольких других энтузиастов такие скалы были найдены вблизи села Югово, обл. Пловдив, GPS координаты : N 41.890832   E 24.801052

После соответствующей проверки, которая установила, что место не попадает в какую-либо охраняемую зону,  19-ото юля  2016-ого  года был осуществлен первый разведовательный спуск (Д. Костадинов, К. Сираков), с высоты приблизительно 100 метров. Порода скалы оказалась подходящей - мраморный известняк, сухой, без утечек и растительности в скале, с достаточным количеством захватов и щелями, без наличия больших нестабильных  камней. Высота - от 15 до 80 метров. Скала позволяет создание очень большого количество альпинистских туров, с разнообразной категорией сложности, в том числе достаточно легких и пригодных для обучения молодых начинающих альпинистов.

С помощью друзей и единомышленников началась работа, сначала - несколько уикэндов, чистили скалу от маленьких нестабильных камней. Затем, с помощью опытных альпинистов в качестве консультантов, началось разведка, планировка и снаряжение альпинистских маршрутов.

Все мероприятия сделанные до сих пор осуществляется с личной работой и вкладом, и на свой страх и риск. В работе участвовали Иванка Сиракова, Димитар Костадинов, Симеон Игнатов, Христо Платнаров, Христо Бaдаков, Красимир Стоянов, Димитар Кунев, Милко Чуков,  Станислав Гладких, Недялко Димов, Крум Сираков.

Работа над скалолазном объектом за 2016 год закончилась с наступлением осени, когда работать стало неприятно и опасно.

Итоги 2016-ого года – четыре полностью завершенные маршрута для спортивного скалолазания, со средней высотой 25-30 метров, оснащенные клееными клиньями. Степень сложности - 6b / 5c / 6b +, 6c.

Разведанные и готовые для оборудования клиньями есть еще три маршрута. В планах находятся еще создание целых пять новых маршрутов. Так должен завершится первый этап разработки скалолазного объекта – там будут 12 маршрутов.

В 2017 году работа над скалолазном объектом  была продолжена, главным образом разведкой и планировкой новых маршрутов, которые должны быть оснащены клиньями. Новые части скалы, нетронутые до настоящего момента,были очищены от нестабильных камней, которые представляли опасность для альпинистов.

Была создана страница facebook группа скалолазного объекта „Славееви скали“ - https://www.facebook.com/groups/1616419245089979/

В январе 2018 года скалолазный объект „Славееви скали“  включили в Путеводителе скалолазных и альпинистских объектов в Болгарии - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php

Для завершения первого этапа работы на скалолазном объекте нам еще требуется:

 1. 1. Промежуточные клееные клинья (80 мм): 70 шт.
 2. 2. Большие клееные клинья (10 мм): 14 шт.
 3. 3. Клей - 10 трубок.

Приблизительная стоимость - 1000 BGN

Скала необъятна, и на ней есть место для десятков скалолазных туров. Там возможно проложить маршруты как для детей, которые все еще учатся «ходить» по скале, так и для опытных альпинистов. Мы будем благодарны за помощь всем, кто может помочь  нам  продолжит нашу работу над скалолазном объекте „Славееви скали“.  Когда кто-то из нас покинул наш мир раньше времени, мы должны сохранить его память. Чтобы могли называть себя людьми.

On 13 November 2015 Slaveya Stoicheva left this world.

Ecologist, caver, volunteer, Slaveya has been a part of the environmental society since 14 years old – participant in numerous nature protection campaigns and activities, participant in the construction of the Wildlife rescue center in Stara Zagora. With enormous dedication Slaveya used to help rescuing wild animals in distress and support all kinds of environmental causes.  She was also one of the leading figures of the bat research society -  a promising young scientist, who has already rendered services in the bats conservation, a participation in many expeditions, campaigns and events, co-author of two bat species identification guides, as her merit to oneof them is significant. In her personal life she was a kind person and a good friend… a beautiful, smart and gifted girl with a bunch of possibilities, whose death was an enormous loss for many people…  WE ASK FOR YOUR FORGIVENESS, SLAVEYA! REST IN PEACE!

In memory of Slaveya one of her friends and allies – Krum Sirakov, caver from Black peak caving club – Sofia, undertook to find suitable cliffs for development of a climbing site in memory of Slaveya. With the support of two other enthusiasts,the respective rocks have been discovered near Yugovo village, Luky municipality.

After the respective survey, which proved that the site doesn’t correspond to any protected area, on 19 July 2016 the first exploring rappel was descended there (D. Kostadinov, K. Sirakov). The cliffs were assessed as suitable –marbled limestone, dry, no running water and vegetation, with enough hand holds and cracks, with no large unstable rocks and with height from 15 to 80 meters. The cliff provides prerequisites for a large number of climbing routes falling into different categories according to their complexity, as the easiest ones will be suitable for young beginner climbers.

With the support of friends and allies the work was initiated, in the beginning - several weekends of removing unstable rocks from the cliff. After that with the help pf experienced climbers as consultants, the tracing started as well as the equipment of the climbing routes.

All the activities up to now have been performed with the personal labor and merit of Vanya Sirakova, DimitarKostadinov, Simeon Ignatov, HristoPlantarov, KrasimirStoqnov, DimitarKunev, MilkoChukov, Stanislav Gladkih, NedyalkoDimov, KrumSirakov.

The work on the site for 2016has been terminated in the beginning of the autumn when it is unpleasant and dangerous to work.

2016 summarized: four completed routes with average height 25-30 meters, equipped with glue-in anchors. Difficulty level - 6b/5c/6b+,6c.

Three more traced and ready for equipment routes. Plans for tracing and equipment of five more routes. This will be the end of the first stage of the site development.

In 2017 the work on site was started again as it includes general survey and tracing of new routes which will be equipped with anchors. New areas of the cliff were cleaned of unstable rocks, which are a great danger for the climbers.

Development of Facebook page Slaveya’s rocks (Slaveeviskali) - https://www.facebook.com/groups/1616419245089979/

In January 2018Slaveya’s rocks (Slaveeviskali)are included the Guide to the climbing sites in Bulgaria - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php…

For finishing the first stage of work on the site are needed:

 1. Middle glue-in anchors (80 mm) : 70 pieces
 2. Anchors for belays in the end of the ropes (10 mm) : 14pieces
 3. Glue – 10 tubes

Approximate amount– 1000 BGN.

The cliff is enormous and there is space for tenths of climbing routes. There can be developed routes for kids, who are beginners on rocks as well as routes for advanced climbers. We will accept everyone’s help with gratitude, to be able to continue our work on  Slaveya’s rocks (Slaveeviskali). When someone leaves this world before his time has come, we have to keep the memory about him alive. Out of humanity and out of living memory

Новини и коментари

Основна снимка
Ивайло Мирчев
Дарения
 1,100  лв.

Целева сума
 1,100  лв.
Край на кампанията
30.04.2018
Дарители
22

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Устремени"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Боян Велков  30  лв.
Иво Г.  20  лв.
Асен Сотиров  50  лв.
Илиян Маринов  25  лв.
Мария Лукарска  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 1100 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Ивайло Мирчев

QR Code на кампанията

Изграждане на мемориален катерачен обект Славееви скали - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта