Всички кампании

SiteGround подкрепя 'Детска къща' на Фондация 'За нашите деца'


English below:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“, или с обич наречен от екипа нa Фондация „За Нашите Деца“ Детска къща, е открит през 2012 г. и е временен подслон за до 8 деца на възраст от 0 до 7 г.

От създаването си до средата на 2023 г. в Детска къща са получили грижа 78 деца, от които 42 са осиновени, 12 – върнати в биологичното си семейство, 15 - настанени в приемни семейства, а 3 - преместени в други центрове.

За тях в къщата с много обич и индивидуално отношение се грижи екип от висококвалифицирани детегледачки. На всяко дете се изготвя специализирана оценка при настаняването му, която предоставя информация за развитието му и специфичните му нужди от образование, възпитание, изграждане на навици, наваксване на дефицити и изоставане, отношенията със значими хора в живота му, перспективи за неговото бъдеще, както и препоръки за работа в посока извеждане на детето в семейна среда. 

Като част от Комплекса за ранно детско развитие, децата, настанени в Детска къща, получават подкрепа и от различни специалисти за организиране и провеждане на допълнителни социализиращи и развитийни дейности. В тях взимат участие психолог, педагог и специалист „Ранна детска интервенция“.

Сред причините за настаняване на деца в Детска къща са неглижиране, малтретиране, тормоз, принуждаване към просия и други форми на насилие. Екипът работи интензивно за подготовка и извеждане на всяко дете в семейство – приемно, биологично или осиновително, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството. 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години подкрепя най-уязвимите деца и семейства в България, насърчавайки тяхното развитие от раждането им. От създаването си досега фондацията е подкрепила над 25 000 деца и родители.  Фондацията обединява професионалисти по ранно детско развитие, психолози, социални работници, физиотерапевти, логопеди, рехабилитатори, специални педагози и хора, посветени на мисията заедно със семействата и общността, да създадат среда, в която всяко малко дете развива своя потенциал. Дейността на фондацията се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив. 

Благодарим за подкрепата!

SiteGround supports the For Our Children Foundation's 'Children's House'

A family-type accommodation center for children without disabilities "Childhood", or called with love by the team of the "For Our Children" Foundation - Children's House, was opened in 2012 and is a temporary home for up to 8 children aged 0 to 7 years.

From its establishment until the middle of 2023, 78 children were cared for in the Children's House, of which 42 were adopted, 12 were returned to their biological family, 15 were placed in foster families, and 3 were transferred to other centers.

A team of highly qualified babysitters takes care of them in the house with lots of love and individual attention. A specialized assessment is prepared for each child at placement, which provides information about his development and his specific needs for education, upbringing, habit formation, catching up on deficits and backwardness, relationships with significant people in his life, prospects for his future, as well as and recommendations for work in the direction of bringing the child into a family environment.

As part of the Complex for Early Child Development, the children housed in the Children's House also receive support from various specialists for organizing and conducting additional socializing and development activities. A psychologist, a teacher and an Early Childhood Intervention specialist take part in them.

Among the reasons for children to live in the Children's Home are neglect, abuse, bullying, being forced to beg and other forms of violence. The team works intensively to prepare and place each child in a foster, biological or adoptive family, ensuring continuity, predictability and security in the process, both for the child and the family.

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 10,900  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
13.12.2023
Дарители
77

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация За Нашите деца

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  500  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Кирил  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя 'Детска къща' на Фондация 'За нашите деца' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта