Всички кампании

Траано - да запазим почти забравен български обичай чрез театър


English version below

Траано е храната, с която някога бедните семейства в Пирин са се изхранвали. Не всеки, обаче, е способен да я приготви - рецептата е проста, но са нужни не само умения и сръчност, нужна е друга сила. 

Желанието ни е да организираме театрална постановка, чрез която да опазим този почти забравен българския обичай. Заглавието на спектакъла, който искаме да осъществим, е “Черешова задушница”, който е създаден по романа на големия български писател Валентин Караманчев и по този начин ще почетем и неговата памет. Словото на автора носи автентично звучене и красотата на южния диалект, но и на българския език като цяло, което се запазва в пиесата. 

Прокоп Самокишев и Стоица Светецова са героите, които стоят в основата на сценичния текст. Той ни запознава с техните съдби, техния свят, в който хората са вкопани в земята дълбоко като мури и мерят себе си и другите с аршина на Пиринските върхове. Героите ще бъдат изиграни от Ива Караманчева и Свежен Младенов, а режисьор на постановката е Георги Михалков.  

За да направим всичко това възможно са ни необходими средства, за да осигурим наем на сцена, осветление и озвучение, репетиции на актьорите, създаването на специални декори, набавянето на специфичен реквизит (съдовете и инструментите от епохата, свързани с производството на траано и заточването на хладно оръжие), костюми от епохата и други. 

Благодарим на всички, които ще се отзоват на нашето желание да вплетем българските история и традиции в съвременното изкуство. С помощта на екип от професионалисти с дългогодишен опит ще допринесем за поддържането на българското изкуство на световно ниво. Включвайки се с дарение в кампанията, ще станете част не само от магията на театъра, но и от написването на нова история в съвременното българско творчество, с което всички заедно ще оставим следа.

ENGLISH version

Traano is the food with which poor families in the Pirin mountains once lived. However, not everyone is able to prepare it - the recipe is simple, but not only skills and dexterity are needed, but another strength.

Our desire is to organize a theatrical performance, through which we can preserve this almost forgotten Bulgarian custom. The title of the performance we want to perform is "Cherry All Souls' Day", which is based on the novel of the great Bulgarian writer Valentin Karamanchev, and in this way we will also honor his memory. The author's words carry an authentic sound and the beauty of the southern dialect, but also of the Bulgarian language as a whole, which is preserved in the play.

Prokop Samokishev and Stoitsa Svetetsova are the characters that form the basis of the stage text. He introduces us to their destinies, their world, in which people are dug into the ground as deep as walls and measure themselves and others by the yardstick of the Pirin peaks. The characters will be played by Iva Karamancheva and Svezhen Mladenov, and the director of the production is Georgi Mikhalkov.

To make all this possible we need money to provide stage rental, lighting and sound, actors' rehearsals, the creation of special sets, the acquisition of specific props (the vessels and tools of the era related to the production of traano and sharpening cold weapon), period costumes and more.

We thank everyone who will respond to our desire to weave Bulgarian history and traditions into contemporary art. With the help of a team of professionals with many years of experience, we will contribute to the maintenance of Bulgarian art at the world level. By donating to the campaign, you will become a part not only of the magic of the theater, but also of writing a new story in contemporary Bulgarian art, with which we will all leave a mark together.

 

https://drive.google.com/file/d/1Wl8K-H2Bx8PHQwmIpOHmO0zY77lEvq1v/view?usp=share_link

Новини и коментари

Основна снимка
Десислава Тодорова
Дарения
 20  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
21.06.2023
Дарители
1

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фабрика за идеи

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.

Дар за дарители


Дарете 200 лв. и ще получите:
Билет за премиерата

Общо 50 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Десислава Тодорова

QR Code на кампанията

Траано - да запазим почти забравен български обичай чрез театър - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта