Всички кампании

Содексо подкрепя Фондация Дечица/Sodexo supports Dechica Foundation


For English, please scrow below: 

Фондация „Дечица“ работи с деца в неравностойно положение и лишени от родителска грижа.

Родителската грижа е нещо много повече от осигуряване на подслон – тя е подкрепата, която ни учи да се справяме с предизвикателствата и да вървим смело напред, защото знаем, че винаги имаме някого зад гърба си.   

Децата, лишени от родителска грижа, са лишени най-вече от родителско внимание, от топлия комфорт на това да усещаш, че си най-ценен, най-обичан и най-добър. Лишени са от това, което изгражда нашата самооценка и връзка със света в най-ранна възраст и предопределя какви възрастни ще бъдем.

Това са деца, които имат нужда някой да повярва в тях, за да изградят заедно доверени отношения и да им помогне да се развият като хора и личности.

Професионалната ориентация на децата и запознаването с разлчини професии на бъдещето ще ги направи уверени млади хора, които ще стъпят на краката си и ще бъдат финансово независими в бъдеще! Трябва днес да започнем да подготвяме децата за реалността, която ги очаква утре, когато ще им се наложи да се грижат сами за себе си.

Целта на тази кампания е да набере средства за курс по роботика в Технократи за 10 деца. Децата ще се научат да правят роботи, ще разберат как се отделя водорода от кислорода, кои са възобновяемите източници на енегрия, как може да се изпече една компютърна платка.

 

Parental care is much more than providing shelter - it is the support that teaches us to face challenges and to move forward bravely because we know we always have someone behind us.

Children deprived of parental care are mostly deprived of parental attention, of the warm comfort of feeling that you are the most valued, the most loved and the best. They are deprived of that which builds our self-esteem and connection to the world at a very young age and determines what kind of adults we will be.

Professional orientation of children and familiarization with various professions of the future will make them confident young people who will stand on their own two feet and be financially independent in the future! We must start preparing children today for the reality that awaits them tomorrow, when they will have to fend for themselves.

The purpose of this campaign is to raise funds for a robotics course at Technocrats for 4 children. Children will learn to make robots, understand how hydrogen is separated from oxygen, what are renewable energy sources, how to bake a computer board.

Новини и коментари

Основна снимка
Sodexo
Дарения
 2,180  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
28.02.2023
Дарители
5

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Дечица

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Елица Иванова  100  лв.
DevTeam BG  20  лв.
Sodexo Bulgaria  2,000  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Sodexo

QR Code на кампанията

Содексо подкрепя Фондация Дечица/Sodexo supports Dechica Foundation - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта