Всички кампании

Нахрани животните в Лъки Хънт


***For english scroll below***

Lucky Hunt е неправителствена организация с нестопанска цел, която помага на животни във Варна -България. LHF е единственият свободен от клетки приют в България, който обхваща над 40 хектара природа.

Разполагаме с напълно оборудвана клиника, специално създадена за стерилизация/кастрация и извършване на всякакви медицински интервенции, които сме изградили специално за бездомни и малтретирани животни. Разполагаме и с ферма, в която се отглеждат големи спасени животни като магарета, понита , спасени котки и кучета от незаконни развъдници на кученца. В тази ферма имаме и текущи детски програми за хуманно отношение към животните и преодоляване на страха от кучета.

Основната ни мисия е да намалим популацията на бездомните животни в България, проблем, който за съжаление не е решен вече толкова години. В допълнение към кампаниите за кастрация, които организираме, ние се борим срещу незаконните развъдници, насърчаваме промяната и прилагането на законите в България и провеждаме годишни „забавни събития“, за да обединим децата и животните в доброта.

От 2016 г. до днес сме помогнали и сме стерилизирали/кастрирали повече от пет хиляди котки и кучета - намерихме дом за над 500 животни и винаги настаняваме около 500 животни под нашите грижи.

Въпреки това става все по-трудно да се поддържа такова огромно количество животни, тъй като много малко от тях биват осиновени, но в същото време все повече и повече кучета буквално се „хвърлят върху нас“ редовно. Като самофинансираща се организация - разчитаме на Вашата подкрепа.

Доброволческата работа е високо ценена и вашите дарения отиват 100% за животни.

За да продължим нашата мисия и да помогнем на повече животни, можете да помогнете с дарение или като посетите нашия уебсайт https://luckyhunt.org/, Facebook страница: Lucky Hunt Projects, Instagram профил: luckyhuntprojects или просто ни пишете на luckyhuntproject@gmail.com.

 

---ENGLISH---

Lucky Hunt is a non government & non profit organization helping animals in Varna Bulgaria. LHF is the only-cage free shelter  in Bulgaria which covers over 40 hecters of nature. We have a fully equipped clinic especially built to spay/neuter and perform any medical intervention which we have built especially for homeless and abused animals. We also have a farm which houses large rescued animals like donkeys, ponies & rescued cats and dogs from illegal puppy-mill breeders. At this farm we also have ongoing kids programs for humane treatment to animals and overcoming fear of dogs.

Our main mission is to reduce the population of stray animals in Bulgaria, a problem that, unfortunately, has not been solved for so many years. In addition to the spay/neuter campaigns which we organize, we fight against illegal kennels, we promote the change and implementation of laws in Bulgaria and have yearly “fun events” to unite children and animals in kindness.

Since 2016 to date we have helped and spayed/neutered more than five thousand cats & dogs - we have found a home for over 500 animals and we are always housing around 500 animals under our care.

However, it is becoming more and more difficult to sustain such a huge amount of animals as very few of them get adopted but at the same time more & more dogs are literally “thrown at us” on regular basis.  As a self funding organization - we hope to rely on your support. Volunteer work is very much appreciated and your donations go 100% towards animals. To continue our mission and help more animals, you can help with a donation or by visiting our website https://luckyhunt.org/ , Facebook page: Lucky Hunt Projects , Instagram profile: luckyhuntprojects or just email us at luckyhuntproject@gmail.com.

Новини и коментари

Основна снимка
Антония Стоянова
Дарения
 2,402  лв.

Целева сума
 12,000  лв.
Край на кампанията
29.11.2022
Дарители
43

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Лъки Хънт Проджект"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Екипът на OfficeRnD  150  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Алек Димитров  30  лв.
Кръстина Атанасова  50  лв.
Екатерина Чоклина  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Антония Стоянова

QR Code на кампанията

Нахрани животните в Лъки Хънт - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта