Всички кампании

Аз бягам с Кауза! Да дадем шанс за живот, свободен от зависимости!


For English scroll down.

Фондация “Общност в помощ на зависимите”, с подкрепата и съдействието на Община Габрово организира през месец октомври 2022 национално събитие за набиране на средства “Аз бягам с кауза!”. Кампанията ще бъде насочена към спорта като здравословна алтернатива на зависимите поведения. Чрез спортните активности ще се стимулират младите хора за здравословен и свободен от зависимости живот.

31 дни по 1 км на ден!
3 месеца лечение за
3 от нашите момчета.

Нашата цел:

Да съберем средства, с които ще успеем да покрием първите три месеца от лечението на три от нашите момчета: Миро, Вили и Жоро - млади мъже, които познават зависимостта от първо лице и са твърдо решени да се борят за живота и здравето си.
Ще ви запознаем с техните истории чрез няколко кратки видеа, в които те самите ще разкажат с няколко думи за себе си и през какво са преминали, за да стигнат до тук.

Миро вижда примера на своя приятел, който преминава лечение и вече 18 месеца е чист, работи, мечтае и се чувства щастлив и спокоен.

Вили загубва и двамата си родители и осъзнавайки какво го очаква и самият него ако продължава така, вдига телефона и казва: "Моля ви, помогнете ми...".

Жоро пък е усмихнат и сърдечен, готов да се притече на помощ на всеки. Сега самият той има нужда от помощ...

Как можете да се включите?

Приемете предизвикателството и бягайте с нас по 1 км всеки ден - няма условия къде и как. Можете да ни подкрепите от всяка точка на България и по света - нужно е само да отбележите, че посвещавате 1 км на Терапевтичен център “Свети Илия” и нашата кауза. Ще се радваме да отбелязвате активността си във Фейсбук групата "Аз бягам с кауза! I Run With a Cause" и събитието, което създадохме за целта с хаштаг #АзБягамСКауза #IRunWithCause

Разбираме, че всички сме различни и ще има желаещи да участват, но нямат възможност да бягат - включете се с разходка, движението е полезно за здравето. Само след 20 минути разходка умът ни става по-буден и креативен, умората намалява, енергията се увеличава. Аналогичното, критичното и идейното мислене значително се подобряват.

С всяко дарение, независимо от стойността, давате шанс за възстановяване и по-добър живот на един човек!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

“Аз бягам с кауза” започва на:
1 октомври 2022г. 
11:11 ч. ще дадем СТАРТ на бягането.
Стадион "Христо Ботев" гр. Габрово

Кои сме ние?

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е регистрирана през 2020 г. като естествен резултат от натрупания личен и професионален опит на нейния учредител - Илко Бояджиев. 

Екипът на Фондацията има за своя мисия да помага за ограничаване на проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, да оказва помощ и подкрепа на зависимите и техните семейства, да променя нагласите на обществото към тях и да провежда застъпнически кампании в защита правата на една от най-уязвимите групи в обществото и най вече – правото им на достъпна психосоциална терапия и ресоциализация. 

 

Foundation “Community in help of addicts”, with the support and cooperation of the Gabrovo Municipality, is organizing a national fundraising event “I Run with a Cause!” this October 2022. The campaign will be focused on sports — one of the healthy alternatives to addictive behaviors. Through the sports activities, young people will be stimulated for a healthy and addiction-free life.

31 days - 1 km per day!
3 months of treatment for
3 of our boys.

Our aim:

To gather funds that will allow us to cover the first three months of treatment for three of our boys: Miro, Vili and Joro – young men who know what addiction is very well and are determined to fight for their lives and health. We will introduce you to their stories through a few short videos, in which they themselves will tell a few words about themselves and what they went through to get here.

Miro sees the example of his friend who is undergoing treatment and has been clean for 18 months, working, dreaming and feeling happy and peaceful.

Vili lost both his parents and after realizing what awaits him if he continues to be like this, he picked up the phone and said, "Please help me...".

Joro, on the other hand, is smiling and warm-hearted, ready to help anyone. Now he needs help himself ...

How to join?

Accept this challenge and run with us 1 km every day – there are no conditions where and how. You can support us from every part of Bulgaria and around the world – you only need to tag yourself, saying that you are dedicating this 1 km to Therapeutic center “St. Iliya” and our cause. We will be glad if you tag your activity in the Facebook group "Аз бягам с Кауза! I Run With a Cause!" and the event we created for it also with the hashtag #АзБягамСКауза #IRunWithCause

We know that everyone is different and there will be people that would like to participate, however are unable to run. In this case you can join with a walk – moving your body is good for your health. After only 20 minutes walking, our mind is more awake and creative, fatigue decreases, energy increases. Analogical, critical and conceptual thinking are greatly improved.

With every donation, regardless of value, you give a person a chance for recovery and a better life! THANK YOU!

"I Run with a Cause" begins on
1st October 2022
11:11 am we will give the START of the run at
Hristo Botev Stadium, Gabrovo city

Who are we?

Foundation "Community in Help of Addicts" was registered in 2020 as a natural result of the accumulated personal and professional experience of its founder - Ilko Boyadzhiev.

The Foundation's team has as its mission to help limit the problems related to the use and abuse of narcotic substances, to provide help and support to addicts and their families, to change society's attitudes towards them and to conduct advocacy campaigns in defense of the rights of one of the most vulnerable groups in society and above all – their right to affordable psychosocial therapy and resocialization.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Ивелина Минчева
Дарения
 310  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
05.11.2022
Дарители
6

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Димитрина Великова  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Методийка Тарльовска  30  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ивелина Минчева

QR Code на кампанията

Аз бягам с Кауза! Да дадем шанс за живот, свободен от зависимости! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта