Всички кампании

Ремонт на помещение за курсове за интеграция на украинските бежанци.


Ремонт на помещение за курсове за интеграция на украинските бежанци / Repair of a room for integration courses for Ukrainian refugees. 

BG: Културен център „Украински дом“ е създаден във Варна на 24.08.2017. В Центъра всеки желаещ може да се запознае с украинската култура и традиции. 

Днес културният център вече направи първите крачки към интеграция на украинските бежанци в българското общество. Провеждаме безплатни курсове по български език и Интеграционен клуб по интереси за малките деца – бежанци, който е  на украински език и ги запознава с България. 

С всеки изминал ден количеството желаещи да се включат в интеграционният процес расте, и помещението, готово за използване вече няма достатъчен капацитет.  В сградата на Украинския дом има още едно помещение, което никога не е било използвано, но то се нуждае от капитален ремонт и обзавеждане за да може децата и възрастни да се обучават в него. Капацитетът на помещението е 20 човека.

Молим всичките небезразлични към съдбата на украинските бежанци хора да се включат в нашата инициатива за събиране на средства. Те ще бъдат използвани за ремонта и обзавеждане на стая за обучение и дейности за украинските бежанци, за да могат по-бързо да се интегрират в българското общество. 

Предварително благодарим на всички отзовали се на нашата молба!

С уважение,

Украински дом, Варна

Нашата фейсбук страничка е Украински Дом Варна - Українська діаспора Болгарії "Український Дім"

ENG: 

Cultural center "Ukrainian House" was established in Varna on 24.08.2017. At the Center, anyone who wants to can learn about Ukrainian culture and traditions.

Today, the cultural center has already taken the first steps towards the integration of Ukrainian refugees into Bulgarian society. We conduct free Bulgarian language courses and an Integration Club for young refugee children, which is in Ukrainian and introduces them to Bulgaria.

Every day, the number of people willing to join the integration process grows, and the room ready for use no longer has enough capacity. In the building of the Ukrainian House there is another room that has never been used, but it needs major renovation and furnishing so that children and adults can study in it. The capacity of the room is 20 people.

We ask all people who are indifferent to the fate of Ukrainian refugees to join our fundraising initiative. They will be used for the repair and furnishing of a room for training and activities for the Ukrainian refugees, so that they can more quickly integrate into the Bulgarian society.

Thanks in advance to everyone who responded to our request!

With respect,

Ukrainian House, Varna

Our Facebook page is https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3%D0%91-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D1%96%D0%BC-107457841913034

Новини и коментари

Основна снимка
Варвара Кирякова
Дарения
 130  лв.

Целева сума
 6,500  лв.
Край на кампанията
25.01.2023
Дарители
6

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СУБ УКРАИНСКИ ДОМ

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  1  лв.
Kateryna Pavlova  3  лв.
Даниел Димитров  100  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Варвара Кирякова

QR Code на кампанията

Ремонт на помещение за курсове за интеграция на украинските бежанци.  - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта