Всички кампании

Подкрепа за инициaтивата #BG4UA България за Украйна


#RestartLife - НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България!

Please scroll down for English

Update: 9 май:

Към момента (9 май) имаме набрани 565 000 лева, като част от тях екипът на BG4UA с одобрението на Борда преразпределя към актуални инициативи, работещи с бежанци от Украйна на територията на България, а с останалата част целим да създадем устойчива база с условия за грижа за деца, подпомагане на майките за намиране на работа. До момента в НОВО НАЧАЛО са подкрепени инициативи за над 500 бежанци от Украйна, главно деца и младежи, на територията на България.

В рамките на Отворената покана към НПО, инициирана от НОВО НАЧАЛО, досега подкрепихме 8 организации с общо 137 000 лева. Още близо 50 кандидатствали инициативи предстои да бъдат разгледани до средата на май. 

Отделно създадохме “Кризиесн фонд с 50 000 лв.”, с който досега сме подкрепили Ситуационните центрове във Варна и Бургас с общо 8 000 лева.  

Update: 12 април:

Достигнахме втората цел на кампанията - 500 000 лева! Следващата цел е 750 000. Помогнете ни да я постигнем. 

Update: 28 март 

Инициативата доближава първата поставена цел и учредителите взеха решение за поставяне на нова, по-голяма финансова цел от 500,000 лева!

Първият разход - дарение от 20 000 лева, направено във Варна вече помага за социализацията на повече от 200 деца и облекчава техните родители.

След изследване на нуждите на пристигащите украинци и на съществуващите инициативи, където обстановката е динамична, Бордът на кампанията взе решение да инвестира в следните дейности:

  • Подкрепа на инициативи и програми  свързани със Създаване на детски центрове за ЦЕЛОДНЕВНА ГРИЖА за децата на украинските бежанци.
  • Подкрепа за украиноговорящи преподаватели

На тази страница ще ви държим в течение за напредването на кампанията и изразходваните средства. Дарете СЕГА, за да има УТРЕ за тях.

За нас:

#BG4UA “България за Украйна” e инициатива на български предприемачи, представители на технологичната общност и приятели на Украйна в подкрепа на украинците, бягащи от ужаса на войната. 

Стартирахме инициативата  в първия ден на войната. Започнахме с евакуация на украински граждани, които избират България за свой временен дом. Вдигнахме платформа, която събра 3000 доброволци - хора и организации от цяла България, които предлагат жилища, доброволен труд и подкрепа от първа необходимост. Създадохме доброволчески контактен център, който настанява и оказва помощ на украинци в първите моменти на пристигане в България. 

Сега заедно с Фондация BCause продължаваме с кампания за набиране на средства, защото все повече украинци ще имат нужда от нашата съпричастност. Целта ни е да осигурим възможно най-човешкото приемане на бежанци от Украйна и шанс за живот в България.

Средствата ще бъдат използвани за следните основни разходи:

  • Предоставяне на услуги от първа необходимост - транспорт, настаняване, правна, медицинска и психологическа помощ и др.
  • Предоставяне на продукти от първа необходимост - храна, дрехи, лекарства, режийни и др.
  • Проучване на нуждите на бежанците & наличните ресурси, и изграждане на процеси & системи за предоставянето на устойчива подкрепа 

Инициативата се води от Борд на инициаторите и е активно подкрепена от организациите представлявани от тях и хиляди доброволци. Решения за насочването на средства ще се взема с единодушното одобрение на Борда на инициаторите: 

Компаниите и организациите, представлявани от инициаторите, ще подкрепят инициативата с про боно услуги и експертиза. Инициаторите ще покрият от свое име разходите за управление на средствата на Фондация BCause. Бордът поставя цел 250 000 лв. и е  готов да посрещне и управлява дарения до 1М лв.

In English

UpdateL 9th of May 2022

Up until May 9th the Initiative NEW BEGINNING has raised BGN 565,000. So far, it has supported over 500 refugees from Ukraine, mainly children and young people, on the territory of Bulgaria. 

Part of the sum has been relocated to current initiatives supporting refugees from Ukraine in Bulgaria. Within the framework of the Open Call for NGOs, initiated by NEW BEGINNING, we supported 8 organizations with a total of BGN 137,000. Nearly 50 more applicant initiatives are due to be considered by May. 

We created a separate "Crisis Fund with BGN 50,000", by which we have supported the Situation Centers in Varna and Burgas with a total of BGN 8,000. 

Our main idea remains creating a sustainable base with childcare facilities and helping mothers find work.  The next campaign’s goal to be hit is BGN 750 000.

Update: 12 th of April 2022

We reached the second campaign’s goal - 500 000 BGN! Our next goal is 750 000. Donate and help us to reach it!

Update: 28 March 2022

The initiative NEW BEGINNING for Ukrainian women and children in Bulgaria is approaching its first goal of BGN 250,000 and the Board has decided to set a new, bigger financial goal of BGN 500,000! 

The first sum of BGN 20,000 has been donated for 200 Ukrainian children and their parents in Varna. After some field trips and research by our team of the needs of the arriving Ukrainians and the existing initiatives where the situation is very dynamic, the campaign’s Board decided to invest in the following activities: 

  • Support for initiatives and programs related to the Establishment of Children's for DAY CARE Centers for the children of Ukrainian refugees.
  • Support of Ukrainian-speaking teachers. 

We will be reporting at this page about the campaign’s progress. Donate NOW so they will have their TOMORROW!

About Us

#BG4UA “Bulgaria for Ukraine” is an initiative of Bulgaria-based entrepreneurs, tech community members, and friends of Ukraine in support of the Ukrainians running away from the terror of war. 

We started  #BG4UA on the first day of the war. We began with the evacuation of Ukrainian citizens, who choose Bulgaria as a temporary home. We put up a platform which attracted 3000 volunteers - people and organisations from all over Bulgaria, who offer their houses, voluntary work and support of critical goods and services. We built up a volunteers-based call centre that accommodates and supports Ukrainians in their first moments in Bulgaria.

Now, together with BCause Foundation, we’re launching a donations campaign because more Ukrainians will need our compassion. Our goal is to provide the most human acceptance of refugees from Ukraine and to give them a fair chance for a start in Bulgaria.

The donations will be used for the following: 

  • Provision of critical services - evacuation transportation, accommodation and settling-in, legal support, medical services, psychological support, or other
  • Provision of critical goods - food, clothes, medicines, daily expenses or other
  • Research of refugee needs & available services, and setting up processes & systems that will enable the provision of sustainable support

The initiative is led by a Board of Initiators and is actively supported by the organizations they represent & thousands of volunteers. Decisions on allocating the donations will be taken in unanimity by the Board of initiators: 

The companies and organisations, represented by the initiators will support the initiative with pro bono services and expertise. The Board of initiators will donate in their name the management expenses of BCause Foundation. The Board of initiators has set the goal at BGN 250 000 (EUR 128K) and can manage donations up to BGN 1M (EUR 511K).

 

Новини и коментари

Основна снимка
#BG4UA България за Украйна #BG4UA Bulgaria for Ukraine
Дарения
 565,510  лв.

Целева сума
 750,000  лв.
Край на кампанията
28.06.2022
Дарители
293

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Бикоуз за #BG4UA / BCause Foundation for #BG4UA

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
BoardGames.BG  200  лв.
Димитър Костов  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
#BG4UA България за Украйна #BG4UA Bulgaria for Ukraine

QR Code на кампанията

Подкрепа за инициaтивата #BG4UA България за Украйна - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта