Всички кампании

CHAOS подкрепя: Фондация “Национален фонд Свети Никола” 


Фондация „Национален фонд Свети Никола“ е българска неправителствена организация, която в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт защитава правата на детето в България.

Организацията си партнира с частния бизнес сектор за подобряване  на положението на най-уязвимите групи деца:

  • пребиваващите в центрове от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителска грижа
  • настанените в домове за медико-социални грижи
  • ползващите услугите на дневни центрове за деца и младежи с увреждания, центрове за обществена подкрепа и центрове за работа с деца от улицата. 

Организацията работи активно и с домове за стари хора, както и домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост и дневни центрове за хора с увреждания, с цел социално подпомагане на нуждаещите се.

Фондация „ НФ Свети Никола“ е вписана в регистъра на ЮЛНЦ под №20120322006 към Агенцията по вписванията със седалище в гр. София, бул. Ал. Стамболийски №227, ет.3, оф.17Официална интернет страница: www.nfsvnikola.com 

Foundation “National Fund St. Nicholas”

The Foundation “National Fund St. Nicholas” is a Bulgarian non-governmental organization that, in partnership with children, families, communities, local and executive authorities, protects the rights of the children in Bulgaria.

It is partnering with the private business sector to improve the situation of the most vulnerable groups of children. These are children:

  • living in family-type centers for children and young people deprived from parental care
  • placed in medical and social care homes
  • using the services of day care centers for children and youth with disabilities, community support centers and centers for work with children living on the streets. 

The organisaiton is also actively working with elderly people's homes, as well as with homes for mentally retarded adults and day-care centers for people with disabilities, in order to provide social assistance to those in need.

The Foundation is registered as a non-profit organization under №20120322006 at the Registry Agency with headquarters in Sofia, Al. Stamboliyski №227, floor 3, office 17. Official website: www.nfsvnikola.com 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 1,490  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2022
Дарители
16

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "НФ Св. Никола"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Таня Дилковска-Петрова  60  лв.
Веселина Спасова  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя: Фондация “Национален фонд Свети Никола”  - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта