Всички кампании

CHAOS подкрепя: Фондация „Надежда за малките“


Фондация „Надежда за малките“ е неправителствена организация в обществена полза, която с много любов и грижа се стреми да заличи следите на изоставянето от душите на най-малките, да им върне вярата в доброто и способността да се доверяват.

Фондацията разполага с две Малки къщи, представляващи - Център занастаняване от семеен тип, където деца в риск от 0 до 6 годинки могат да бъдат настанявани за временно отглеждане, докато бъде определено последващото им трайно настаняване в семейна среда. Получавайки любов и нужната грижа, децата израстват щастливи, обичани и способни да се интегрират в новите си семейства и да намерят своето място в обществото.

Екипът на фондацията не просто вярва, той е убеден, че чудеса съществуват, че любовта има силата да преобразява и най-тежката съдба, да възкресява надеждата и радостта, да връща достойнството и да дава равен старт в живота. Мотото на организацията е: „Има Надежда за малките, но не без големите!”.

Повече информация може да намерите в сайта www.hope.bg , както и въвFacebook.com/nadejdazamalkite 

Foundation “Hope for the Little Ones”

 "Hope for the Little Ones” Foundation is a non-governmental organization that strives with love and care to erase the traces of abandonment from the souls of the youngest children, and to restore their faith in the good and their ability to trust.

The Foundation manages two Small Houses which are operating as Centers forfamily-type accommodation. There children at risk from 0 to 6 years of age can be placed for temporary care until their subsequent permanent placement in a family environment is determined. Receiving love and care, children grow up happy, loved and able to integrate into their new families and find their place in society.

The foundation's team believes that miracles exist, and that love has the power to transform even the most difficult destiny, to resurrect hope and joy, to restore dignity and give an equal start in life. The motto of the organization is: "There is Hope for the little ones, but not without the big ones!".

More information can be found on their website www.hope.bg , as well as on Facebook.com/nadejdazamalkite 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 3,570  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2022
Дарители
26

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Надежда за малките"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  350  лв.
Калин Василев  50  лв.
Емил Салха  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя: Фондация „Надежда за малките“ - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта