Всички кампании

Помогни Спътник Интеркосмос да кацне в Центъра на Вселената, етап 1


SEE ENGLISH BELOW !!!

През 2021 г. се навършиха 40 години от изстрелването на спътници „Интеркосмос България-1300“. Това е поводът в гр. Стара Загора да се изгради Монумент с копието на спътника. Той ще бъде експониран в реален размер в прозрачен купол в най-новия парк на Стара Загора.

Инициативата е на Граждански клуб ЛИПА, в партньорство с Институт за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките, Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ и с подкрепата на Община Стара Загора.

Проектът е разработен от архитектите Пламена и Цветелина Гогошеви, внучки на проф. Митко Гогошев - ръководител на Базовата обсерватория към Централната лаборатория за космически изследвания на БАН в Стара Загора, която играе решаваща роля за реализирането на програмата „Интеркосмос България-1300“.

Проектът е модерен и интерактивен. Предвидени са 4 светлинни вертикални табла, на които ще се изписва информация за програмата Интеркосмос. Те ще се захранват от посетителите чрез велосипеди, генериращи електричество. Той ще се впише в обновената градска среда и бързо ще се превърне в поредната забележителност.

Необходимата сума за монумента е 90 000 лв., която ще съберем до 30.06.2022 г.

Събраните средства ще се изразходват за:

 • Реставрация на спътника
 • Изработване и реализиране на работен проект 
 • Изграждане на монумента
 • Включване на интерактивни елементи
 • Осветление
 • Фотоволтаично захранване
 • Специална визуализация

За изграждането на монумента разчитаме на дарения от фирми и граждани от Стара Загора, България и чужбина, които да станат съпричастни към увековечаването на най-значимото българско научно постижение в областта на космическите изследвания.

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS SPUTNIK на номер 17 777 за трите мобилни оператора!

 

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

 

Help the Intercosmos Satellite Land at the Center of the Universe, Phase 1

In 2021, 40 years have passed since the launch of the Intercosmos Bulgaria-1300 satellites. This is why we decided to build a monument with a copy of the satellite in the city of Stara Zagora. It will be exhibited in real size in a transparent dome in the newest park in Stara Zagora.

The initiative came from LIPA Club, the Institute for Space Research and Technology at the Bulgarian Academy of Sciences, Yuri Gagarin Astronomical Observatory with the support of the Municipality of Stara Zagora.

The design of the monument was developed by the architects Plamena and Tsvetelina Gogoshevi. They are granddaughters of Prof. Mitko Gogoshev - head of the Basic Observatory at the Central Laboratory for Space Research of the Bulgarian Academy of Science in Stara Zagora, which played a crucial role in the implementation of the program "Intercosmos Bulgaria-1300".

The design is modern and interactive. There are 4 light vertical boards on which information about the Intercosmos program will be displayed. They will be powered by visitors through bicycles that generate electricity. The monument will fit nicely into the renewed urban environment and will quickly become a landmark.

The required amount for the monument is BGN 90,000, which we will collect by June 30, 2022.

The funds raised will be spent on:

 • Satellite restoration
 • Development and implementation of the technical project
 • Construction of the monument
 • Inclusion of interactive elements
 • Lighting
 • Photovoltaic power supply
 • Special visualization

For the construction of the monument we rely on donations from companies and citizens from Stara Zagora, Bulgaria and abroad, which will become involved in the perpetuation of the most significant Bulgarian scientific achievement in the field of space research.

Новини и коментари

Основна снимка
Даниела Димова
Дарения
 3,165  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
30.10.2022
Дарители
18

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Стара Загора

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Красимира Дюлгерска-Вдовина  500  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Галинтин Караславов  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Даниела Димова

QR Code на кампанията

Помогни Спътник Интеркосмос да кацне в Центъра на Вселената, етап 1 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта