fspb-w.png

"Фондация за социална промяна и включване" (ФСПВ) е създадена в края на 2008 г. и осъществява общественополезна дейност. Мисията на фондацията е да работи за социалното включване и развитие на уязвими индивиди, групи и общности на територията на България.

Основната дейност на организацията е поддържането на мрежа от наблюдавани жилища за млади хора, напускащи специализирани институции за деца, лишени от родителска или приемна грижа (18 г. – 26 г.) с дългосрочна перспектива на територията на страната. Мрежата е под названието Програма “ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” и вече 10 години нашите услуги подпомагат плавния преход към самотоятелен живот на младежите в затруднено положение. Престоят в услугата е до две години, но може да надхвърли периода в зависимост от индивидуалния случай.

Резултати от сътрудничество с различни партньори: 3 общински имота отдадени за безвъзмездно ползване /в настоящето е само 1/; извоюван общински бюджет за частично покриване на разходи в едно от жилищата; В резултат на кампания „Жълти стотинки” на VIVACOM беше закупено едно жилище, което стана част от мрежата на Програма „Дом Възможност”.

Работата по Програма "Дом Възможност" и екипът на ФСПВ е посветена на превенцията по отношение на попадането на уязвими младежи в криминални системи, различни по вид зависимости, системата за трафик на хора, проституция, просия и други поведения свързани със социално-психологическите характеристики на целевата група, като създава малки центрове от семеен тип и предоставя резидентни услуги базирани в общността. В голямата си част те са от малцинствен произход, по-конкретно ромски, с нисък образователен статус, липса на ключови социални и психологически умения, липса на подкрепяща пост-институционална мрежа. Целевата група попада сред „двойно и повече маргинализираните общности“ във висок риск от бедност и социално изключване.

fscibulgaria 1

• повече от 166 младежа от институции и приемна грижа преминали през програмата
• 7 наблюдавани жилища в градовете: Ботевград, София, Габрово, Русе, Варна и Бургас. Към момента функционират 5 от тях – 2 в град София /кварталите Люлин и Дружба/, в град Русе, град Варна и град Бургас
• Над 90% са повишили нивото на социалните си умения
• Над 65% завършили програмата са развили социалните си умения до ниво на самостоятелност
• Близо 70% са започнали работа
• Над 25% от тях са се задържали на работното си място за повече от 6 месеца
• 100% са запазили или подобрили здравословното си състояние
• Над 20% продължават или подновяват образованието си до завършване на средна степен
• 10 младежа до момента са продължили образованието си във висше учебно заведение или са в процес на подготовка
• 14 доброволеца от водеща компания вече втора година /2018-2019г./ подкрепят младите хора в рамките на Младежка менторска програма
• Всяка година младежите от програмата /около 20 млади хора/се включват в организирани спортни и обучителни лагери;
• Младежите от „Дом Възможност” се включват в доброволчески дейности и кампании

Цялостната издръжка на едно жилище от мрежата на „Дом Възможност” възлиза на не повече от 45 000 лв. годишно, в зависимост от региона и цените на консумативите и използваните ресурси,  при пълен капацитет от 6 човека.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 1

Направете дарение за Фондация за социална промяна и включване

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта