Фонд "Опазване на околната среда"

okolna-sreda-w.jpg

Фонд "Опазване на околната среда" е създаден и се управлява от Фондация BCause, за подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Средствата се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.

Дарителските средства, събрани във фонда, се разпределят на конкурсен принцип.

Фондът е насочен към подкрепа на:

1. Проучване, опазване и възстановяване на защитени видове и местообитания. Специален фокус ще бъдат дейности, насочени към опазването на редки и уязвими видове и местообитания, включително в контекста на климатичните промени, както и опазване на природните ресурси (напр. гори, води, въздух) в тяхната взаимовръзка с екосистемите и човека. Подкрепяме дейности на природозащитни организации за теренна работа по проследяване на състоянието на застрашените видове, създаване на учебни полета и начални дейности за реинотродукция и предлагане на мерки за тяхното опазване. Разходите са за експертна работа, пътни, материали.

2. Спасителни центрове за диви животни. В България има няколко такива центрове, които лекуват ранени диви животни, пострадали в природата или от човешка дейност. Оздравелите животни се освобождават в дивата природа, но за някои се налага в центровете да се грижат за тях през целия им живот. Понякога такива животни формират двойки и се освобождава тяхното поколение. По този начин спасителните центрове могат да подпомогнат възстановяването на изчезнали или редки видове животни. Нужни са средства за експертна работа на ветеринари, лекарства и консумативи и поддръжка на сградите на „дивите болници“.

3. Поддържане на защитени територии и защитени зони. Някои от категориите защитени територии като поддържаните резервати, Натура 2000 зони, изискват специални мерки, за да бъдат опазени. Такива дейности могат да са напр. косене на растителността, изграждане на платформи за гнездене, поддържане на воден режим и др., изследване и ограничаване на други заплахи за защитените територии и зони. Разходите са за експертна работа, наем на оборудване и специализирана техника, пътни.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

Направете дарение за Фонд "Опазване на околната среда"

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта