Общи условия за взаимоотношенията между Фондация BCause и дарители - физически и юридически лица

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация BCause ("Помощ за благотворителността в България"), наричана по-долу за краткост Фондацията, с нейните дарители – физически и юридически лица.

2. "Дарител" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с Фондацията – еднократно или редовно.

3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска определена сума, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с фондацията.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Фондация и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 28 по-долу.

II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

5. Фондацията сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

6.1. За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.

6.2. За юридически лица и еднолични търговци - номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.

6.3. За дарения от над 30 000 лева Фондацията изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол на Фондацията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7. Дарителят избира и посочва коя кампания ще подкрепя.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

8. Фондацията удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

9. Фондацията използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

9.1. Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс, когато кампанията предвижда избор на крайни бенефициенти

9.2. Мониторинг и контрол

9.3. Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране

9.4. Текущо информиране на дарителите

9.5. Годишна отчетност

10. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, Фондацията прилага 5% от сумата на дарението годишно.

ІV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

11. Да ползва услугите на Фондацията в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.

12. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Общи условия) информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на фондацията.

13. Да поиска името му да не бъде оповестявано публично. Анонимността не може да бъде прилагана спрямо самата фондация "Бикоуз в помощ на благотворителността", която винаги е необходимо да знае произхода на даренията. Инициаторите на кампании също имат достъп до името и електронната поща на дарителите, дори когато те са пожелали анонимност пред трети страни. Фондацията може да предостави достъп до иманета и на одитори и държавни институции, които по силата на договор или закон имат това право. Във всички други случаи името и други лични данни на дарителите, избрали анонимност, не са публични.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

14. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.

15. Да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към фондацията.

VII. ПРАВА НА ФОНДАЦИЯТА

16. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

17. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 13 от настоящите Общи условия.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

18. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и индивидуалния договор за дарение.

19. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

20. Един път годишно - до 31 март - да информира чрез електронна поща за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с техните дарения и регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си.

21. Ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.

22. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

23. Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

24. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Фондацията.

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

25. Настоящите Общи условия са актуализирани на 3 януари 2018 г.

XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

26. При промяна на настоящите Общи условия Фондацията се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

XII. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

27. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

28. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта