Политика за защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които “Платформата.БГ”, управлявана от Фондация BCause, гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2, София 1000, България, Тел: +359 2 / 988 00 80, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага като, но не само следното:

 1. Даряване за кампании;
 2. Регистрация и управление на личен профил;
 3. Създаване на кампания;
 4. Писане на коментари и съобщения.

Чл. 1. (1) “Платформата.БГ” събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на “Платформата.БГ” към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от “Платформата.БГ”, Ползвателите изрично се съгласяват, че “Платформата.БГ” има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.
(3) Чл. 2. (1) “Платформата.БГ” събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “Платформата.БГ” следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) “Платформата.БГ” не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, “Платформата.БГ” осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на “Платформата.БГ”.
(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “Платформата.БГ”.
Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят , “Платформата.БГ” има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. “Платформата.БГ” предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.
Чл. 7. “Платформата.БГ” предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.
Чл. 8. (1) “Платформата.БГ” предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.
(2) “Платформата.БГ” предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

 • чл. 251в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения;
 • чл. 16, ал. 3 от Закона за електронната търговия;
 • чл. 64, ал. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, “Платформата.БГ” унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Платформата.БГ” искане за предоставяне на достъп по електронен път.
(2) “Платформата.БГ” предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.
Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “Платформата.БГ” следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.
Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от “Платформата.БГ” има право по всяко време да поиска от “Платформата.БГ” следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до “Платформата.БГ” съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.
Чл. 14. (1) “Платформата.БГ” се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от “Платформата.БГ” до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “Платформата.БГ”.
(3) “Платформата.БГ” уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “Платформата.БГ” до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.
(4) Липсата на уведомление от страна на “Платформата.БГ” до физическото лице по този член ще се смята за отказ.
Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред “Платформата.БГ” срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че “Платформата.БГ” има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “Платформата.БГ” предлага.
(2) “Платформата.БГ” осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “Платформата.БГ” и чрез легитимация чрез лична карта.
(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “Платформата.БГ” има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез страница Контакти на “Платформата.БГ” в Интернет.
(4) “Платформата.БГ” не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Платформата.бг © 2018. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Прочети повече