chaos-xmas22.jpg

Chaos отново дарява и помага! 

Коледната дарителска кампания на Chaos се превърна в любима традиция и поредна възможност за сплотяване в името на доброто. В последните три години компанията постави силен акцент върху социалната си отговорност и подкрепата на значими благородни каузи и проекти. Последното издание на Коледната ни дарителска кампания събра сумата от 13 536 лева.

Запознайте се с историите и дейността на петте каузи, които избрахме да бъдат част от кампанията ни през 2022 г., и подкрепете тези от тях, които докоснат сърцето Ви:
● Фондация “П.У.Л.С.”
● Фонд “За децата на герои”
● Фондация “Проект Северозапад”
● Сдружение “Русаля” и ЧОУ “Димитър Екимов”
● Animal Help Mezdra

Благодарим Ви!

 

Chaos donates again!

Chaos' Christmas donation campaign has become a special tradition and a great opportunity for Chaosters to unite and do good together. In the past three years the company has been more focused than ever on its social responsibility activities and on its support for important noble causes and projects. In the previous edition of our Christmas donation campaign Chaos raised the amount of BGN 13, 536.

For our 2022 Christmas donation campaign we have selected five causes. Get acquainted with their stories and what they do and support those that touch your heart:
● PULSE Foundation
● Children of Heroes Fund
● The Northwest Project Foundation
● Association of Rusalya + School for Arts and Crafts “Dimitar Ekimov”
● Animal Help Mezdra

Thank you!

 

Chaos разработва технологии за визуализация, които дават възможност на артисти и дизайнери от всички творчески индустрии да създават фотореалистични изображения и анимация. Софтуерът на компанията за фотореалистична визуализация V-Ray®, работещ на базата на физичните свойства на светлината, е удостоен с награда от Американската филмова академия (Academy Award®) и с Технологична награда Emmy® за принос в разпространението на рейтрейсинг технологиите за визуализация в киното и телевизията. През 2022 г. Chaos се обедини с Enscape, водещ разработчик на технологии за визуализация в реално време и за оптимизация на работните процеси в сферата на архитектурата, проектирането и строителството (AEC). Enscape предоставя иновативни решения, които се свързват директно със софтуер за моделиране, интегрирайки безпроблемно работните процеси за проектиране и визуализация в едно. Към групата се присъедини и Cylindo, платформа за 3D търговия. Заедно обединената компания предоставя цялостна екосистема с инструменти за 3D визуализация от начало до край, които са достъпни за всеки.

За повече информация посетете chaos.com

Chaos develops visualization technologies that empower artists and designers to create photorealistic imagery and animation across all creative industries. The company’s physically based renderer, V-Ray®, has been honored with both an Academy Award® and an Engineering Emmy® for its role in the widespread adoption of ray-traced rendering in motion pictures and television. In 2022, Chaos merged with Enscape, a leading provider of real-time rendering and design workflow technology for the architecture, engineering and construction industries. Enscape offers innovative solutions that connect directly into modeling software, integrating design and visualization workflows seamlessly into one. Cylindo, a 3D commerce platform, also joined the group. Together, the newly-combined company is creating an end-to-end ecosystem of 3D visualization tools accessible to everyone.

For more information visit chaos.com

Изберете и подкрепете!

pulse.jpg

CHAOS подкрепя Фондация П.У.Л.С

Фондация “П.У.Л.С.” повече от 20 години оказва помощ и подкрепа на пострадали от насилие и/или трафик на хора. Екип от психолози, социални работници, адвокати и други специалисти оказват денонощна подкрепа на пострадалите в кризисен център, гореща телефонна линия и консултативна програма. Ежегодно Фондация “П.У.Л.С.” подкрепя над 300 жени, деца и мъже, пострадали или в риск от насилие и/или трафик на хора. Ежемесечно организацията помага на около 100 жени, деца и мъже. Кризисният център годишно предоставя подслон на над 50 човека, пострадали от насилие, които спешно се нуждаят от закрила.

Chaos supports PULSE Foundation

For more than 20 years, the PULSE Foundation has provided assistance and support to victims of violence and/or human trafficking. A team of social workers, lawyers and other specialists provide round-the-clock support to victims in a crisis center, hotline and counseling program. Every year, the PULSE Foundation supports more than 300 women, children and men who have suffered or are at risk of violence and/or human trafficking. Every month, the organization helps about 100 women, children, and men. Our crisis center annually provides shelter to more than 50 people who have suffered from violence and who urgently need protection.

fond-za-decata-na-geroi.jpg

CHAOS подкрепя Фонд за децата на герои

Фондът за децата на герои изплаща месечни стипендии на деца на починали от ковид медици и учители. Вече две години децата получават по 500 лв месечно. Във фонда има 27 деца на възраст от 4 до 18 години от цялата страна. Повече информация за инициативата можете да прочетете тук: https://www.zadobroto.com/fond 

CHAOS supports For the Children of the Heroes Fund

For the Children of the Heroes Fund  pays BGN 500 per month to children of doctors and teachers who have died from covid. There are 27 children aged 4 to 18 from all over the country. More information about the initiative could be found here: https://www.zadobroto.com/fond

severozapad.jpg

CHAOS подкрепя Фондация Проект Северозапад

Фондация Проект Северозапад работи на територията на област Враца вече повече от 6 години. За това време успяхме да изградим патронажна кухня, услуги за помощ в дома и подкрепа за възрастните хора от повече от 17 села. За този период сме подкрепили по различни начини повече от 500 души. Работим с лица с интелектуални затруднения, настанени в институция, като за тях създадохме терапевтична работилница, в която имат възможност да усвояват различни умения. Работим с децата на община Мездра по развитие на дарителски умения. 

В средата на 2022 се наложи по икономически причини да затворим патронажната кухня, което надяваме се е временно. Въпреки това, ние продължаваме да се грижим за възрастните хора, изпаднали в нужда като организираме раздаване на трайни хранителни продукти за тези, които трудно посрещат кризата.

CHAOS supports The Northwest Project Foundation

The Northwest Project Foundation  has been working on the territory of the Vratsa region for more than 6 years. During this time, we managed to build a patronage kitchen, home help services, and support for the elderly in more than 17 villages. We have supported more than 500 people in different ways during this period. We work with people with intellectual disabilities who are institutionalized, and for them, we have created a therapeutic worker where they have the opportunity to learn different skills. We work with the children of the Mezdra municipality to develop donation skills. 

In mid-2022 we were forced by economic reasons to close the patronage kitchen, which we hope is temporary. However, we continue to care for the elderly in need by organizing the distribution of durable food products for those who are struggling to cope with the crisis.

rusalya.jpg

CHAOS подкрепя Сдружение Русаля

В малкото селце Русаля, България, има едно много различно училище. Нашето училище-интернат предоставя безплатно образование и дом на около 38 интелигентни и надарени деца, които идват от изключително неравностойно положение, някои само с един родител или баба и дядо в запуснати жилища. Нашата образователна програма включва, освен задължителните предмети, акцент върху изучаването на изкуства като театър, музика, танци, рисуване, а от 5-ти клас нататък - типични български занаяти, приложими в съвременния бизнес.

CHAOS supports Association of Rusalya

There is a very different type of school in the little village of Rusalya, Bulgaria. Our boarding school provides free education and home to some 38 bright and gifted children who come from extremely disadvantaged backgrounds, some with just a single parent or grandparent in decrepit housing. Our educational programme includes, besides the compulsory subjects, a focus on the study of Аrts, such as theater, music, dancing, painting, and from 5th grade onwards - typical Bulgarian crafts applicable to modern businesses.

animal_help2.jpg

CHAOS подкрепя Animal help Мездра

Ние сме млади хора, обединени от общата кауза за защита правата на животните, грижи за бездомни и нуждаещи се животни и утвърждаване на принципи за хуманно отношение към животните. Неформално, се занимаваме с тези дейности от дълги години, като се грижим и приютяваме бездомни кучета в домовете си. Проблемът с безстопанствените кучета има много измерения, както за хората, така и за самите животни. За съжаление липсата на достатъчно финансови средства в общинските бюджети е пречка за решаване на проблема. Единствената ни цел е да спасим бездомните, изоставени животни. В момента Animal Help Mezdra се грижи за над 160 кучета.

CHAOS supports Animal help Mezdra

We are young people, united by the common cause for protecting the rights of animals, taking care and helping homeless animals and animals in need and establishing the principles for animal welfare. Years before the association was founded, we were engaged with providing care for animals and sheltering stray dogs in their homes. The problem with stray dogs has many aspects, both for people and for the animals themselves. Unfortunately, the lack of sufficient funds in the municipal budgets is an obstacle in solving this problem. Our sole purpose of rescuing homeless and abandoned animals. Now, Animal Help Mezdra, takes care of more than 160 animals.

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта