"Платформата" (Platformata.bg) е сайт на Фондация BCause ("Помощ за благотворителността в България"), наричана по-долу за краткост Фондацията. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни апели.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия на "Платформата", преди да я използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на "Платформата" при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на "Платформата" и Фондацията. Чрез достъпа до (зареждането на) "Платформата" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте "Платформата".

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на "Платформата".
"УСЛУГА/УСЛУГИ" на сайта включват:

 • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • Създаване на благотворителен апел;
 • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
 • Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

2. РОЛИ

2.1. Фондацията:
- администрира "Платформата": одобрява апелите и получателите; превежда даренията на получателите;
- развива "Платформата" като посещаемост и видимост;
- популяризира включените апели пред фирми, дарители и доброволци.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да влиза в следните роли:

2.1. ИНИЦИАТОР: физическо или юридическо лице. Включването в Платформата става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.

2.2. ДАРИТЕЛ: физическо или юридическо лице. Регистрацията не е задължителна, но е възможна. Включването в Платформата става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.

2.3. ПОЛУЧАТЕЛ: физическо или юридическо лице. Инициаторът описва Получателя в апела, която създава. Получател, Инициатор и Дарител могат да/могат да не съвпадат.


3. ИНИЦИАТОР

3.1. Инициаторът може да създава апел. Апелът включва заглавие, финансова цел, срок за даряване (до 6 месеца), снимки, видео, текст-апел, лична история, представяне на получателя, новини, линия, показваща растеж на даренията, възможност за Facebook интеграция, затваряне и отчитане. Апелът е свързан с Получател на набраните дарения. Инициаторът попълва и подава въпросник, описващ апела.

3.2. Един инициатор може да създаде неограничен брой апели.


4. ДАРИТЕЛ

4.1. Дарителят може да:

 • дарява без / с регистрация;
 • дарява анонимно или явно;
 • дарява онлайн през e-Pay или по банков път;
 • получава отчети;
 • получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка);
 • вижда своята активност по дати и апели в историята на профила си;
 • коментира;
 • изпрати апел на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
 • популяризира апел, за който дарява чрез банер на Платформата и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.

4.2. Ако дарителят-физическо лице желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база.

4.3. Ако дарителят-фирма желае да сключи договор и да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, попълва допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.


5. ПОЛУЧАТЕЛ:

5.1. Получатели могат да бъдат:
5.1.1. Юридически лица:

 • организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища,
 • община,
 • образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка
 • религиозно настоятелство, регистрирано вероизповедание,
 • друго юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели.

Търговски дружества не могат са бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на Платформата, за да привличат дарения и дарители.

5.1.2. Физически лица:

 • Физически лица, нуждаещи се от лечение в България или чужбина, които не са в състояние да го платят.
 • Физически лица, които се нуждаят от финансова помощ за участие в конкурси, състезания, олимпиади и други форми за изява на таланти – за пътни и престой, такса участие, закупуване на инструменти, технически средства, материали.

5.2. Получателите имат ключова роля в Платформата и трябва да:

 • Знаят, че в Платформата се създава апел, за да се набират средства в полза на получателя. Това е задължение на Инициатора, като Фондацията подпомага процеса, ако инициаторът няма точни данни.
 • Бъдат одобрени.
 • Бъдат активни и актуализират информация за апелите си в своите сайтове и социални мрежи.
 • Периодично да изпращат отчети, които се представят пред дарителите чрез сайта.

 

6. ОДОБРЕНИЕ

6.1 Платформата изисква Получателите да бъдат предварително одобрявани. Това е така заради отговорността на Фондацията като посредник на даренията, безопасността на даряването и проследяването на отчетността.

Получателите се одобряват при създаването на първия апел, предназначен да набира средства за тях.

Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на Получателя, носи самият получател – физическо или юридическо лице. Инициаторът посочва контакти на Получателя и го информира за желанието си да създаде апел в негова полза и за нуждата да предостави информация за одобрение на Получателя.

6.2. Критерии за одобрение на Получателите.

 1. Правен статут на юридическите лица, отговарящ на ограниченията в раздел 5 /Тип на апела на физическото лице, отговарящ на ограниченията в раздел 5
 2. Надеждно управление на даренията
  1. Ясно предназначение на даренията
  2. Отчетност, откритост и защитни механизми за целева употреба на даренията
  3. Допълнителни критерии, според апела
   1. Юридическа способност на организацията да извърши задачите, цел на апела
   2. Компетентност на лицето/организацията и валидност на методологията й на работа
   3. Липса на пречки от трети страни пред реализиране на апела

За да удостоверят изпълнението на тези критерии, Получателите или Инициаторите предоставят документи.

Попълнените въпросници и прикачените документи се разглеждат от екипа на Фондацията, спрямо критериите за включване. Екипът представя становище пред нарочен под-комитет от членове на Управителния съвет на Фондацията, който одобрява, формулира препоръки към кандидатите, ако се налага, и отказва включване при неспазване на критериите.

При отказ, поради неспазени критерии за включване, причините се изпращат писмено до Инициатора и Получателя.

Срок за разглеждане и одобрение – до 3 дни, освен при поискани допълнителни документи

6.3. Освен за Получателите, одобрение се изисква и за апелите.

За одобрение на апелите се прилагат Допълнителни критерии, според апела.

7. ДОГОВОР И ПЛАЩАНЕ

7.1. Фондацията и Получателят сключват рамков Договор за финансиране от участие на Получателя в Платформата. Договорът е безсрочен – един Получател може да има неограничен брой апели или подновяване на същия апел с нови обстоятелства. Договорът регулира начин на плащане на даренията, отчитане, подаване на актуална информация и визуализация.

Договорът се изпраща на Фондацията сканиран за стартиране на апела, а после и подписан оригинал по пощата.
(Изтеглете модел на договора, за да го попълните.)

7.2. За всеки апел на Получателя Фондацията извършва плащания. Освен ако не бъде уговорена друга периодичност, плащане се извършва в края на срока на апела. При набрани суми от над 1000 лева, Фондацията задължително извършва плащане преди края на срока на апела.

8. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на апела активен. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с апела. Информация могат да подават Инициаторът и/или Получателят.

Актуалната информация ще бъде одобрявана съобразно Критерии за одобрение на съдържание.

Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието и оттам на интереса към апела. При неспазване на това условие Фондацията ще преразгледа взаимоотношенията си с Получателя.

9. ОТЧЕТНОСТ

Отчетността е задължително условие за включване в Платформата. Фондацията носи отговорност за целесъобразното изразходване на даренията, включително финансово-отчетна, пред всички, участващи в Платформата.

Получателят-организация или физическо лице дължат отчет до 2 месеца след края на апела си или до 31.01. на всяка календарна година. Отчетът представлява разказ за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход (фактури, договори) и визуален материал – снимки, видео, медийни публикации. В отчета се декларира какви други дарения са постъпили за същия апел. Фондацията може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, описани в отчета, по всяко време с одитни цели.

При недостигане на сумата до края на срока, включително и от други дарения, Получателят попълва Декларация за намерения за продължаване на набирането на средства и я изпраща сканирана на Фондацията.

За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Фондацията е регистриран оператор на лични данни според Закона за защита на личните данни.

10. ДАРЕНИЯ

Онлайн даренията към всички апели се набират в банкова сметка на Фондацията. Тя от своя страна превежда даренията по сметките на получателите.

Затова Фондацията има контрол върху съдържанието на апелите в "Платформата" и получателите. След като бъдат предложени от потребителите, апелите се одобряват от администраторите.

Фондацията изисква от получателите на даренията чрез "Платформата" предварително да предоставят документи, които доказват тяхното юридическо положение и надеждност.

Неразделна част от Общите условия на "Платформата" е следният документ:

Общи условия за взаимоотношенията между фондация BCause ("Помощ за благотворителността в България") и дарители - физически и юридически лица


11. ТАКСИ

Фондацията удържа 5% от постъпващите дарения за разходите си за управление на "Платформата", одобрение, мониторинг и отчетност на участващите получатели и за разходи, свързани с популяризирането на Дарителската платформа. Банковите също такси се удържат.

12. АВТОРСКИ ПРАВА

12.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

12.2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

12.3. Всеки Инициатор и Получател носи отговорност за собствеността върху снимките и видеоматериалите, които публикува в сайта.

13. РЕГИСТРАЦИЯ

Потребителите на "Платформата" могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, е необходима регистрация.

За да можете да предлагате апели, да набирате дарения за апели, трябва да имате регистриран акаунт/профил в системата на "Платформата".

Ползвайки "Платформата", Вие приемате условията за ползване и гарантирате, че отговаряте на изискванията за ползване на сайта.

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, се ползват единствено за целите на услугите, които "Платформата" предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, "Платформата" ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

Потребителите на услугата нямат право да използват за идентификация на "Платформата" груби, цинични, непристойни или обидни думи и изрази. Потребителите на "Платформата" нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

"Платформата" си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

Регистрираните потребители на "Платформата" приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно платформата и проектите, публикувани на нея.

Регистрираните потребители на "Платформата" са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.

Регистрираните потребители се съгласяват и дават разрешение на "Платформата" публично да оповестява потребителското име и имената им във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като инициатор или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и лично име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

"Платформата" си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение.

Всеки потребител, създал акаунт в системата на "Платформата", има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. "Платформата" си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.

15. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1. Фондацията е регистрирана като администратор на лични данни в електронния регистър, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

15.2. С попълването на данните си при регистрацията си на "Платформата" потребителят се съгласява да предостави личните си данни на Фондацията и да предостави правото на Фондацията да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

15.3. Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Фондацията.

15.4. Фондацията осигурява на потребителите, предоставили личните си данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните съгласно Закона за защита на личните данни.

16. БИСКВИТКИ

"Платформата" ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

"Платформата" може да записва IP адреса Ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем демографска информация (анонимно).

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

"Платформата" се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена. 

17. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

"Платформата" ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на "Платформата", е собственост на "Платформата" и/или неговите партньори и клиенти. Чрез използването на "Платформата" Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на "Платформата" за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.


18. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

"Платформата" прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.

Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. "Платформата" не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

"Платформата" не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

"Платформата" не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

19. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

19.1. Потребителите на "Платформата" декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством "Платформата" което:

(i) Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.

(ii) Което е невярно, подвеждащо и неточно.

(iii) Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България

(iv) Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на "Платформата" .

(v) Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на "Платформата" или на неговите потребители.

(vi) Което създава лъжлива представа за друга личност.

19.2. Освен това потребителите на услугата нямат право:

(i) Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на "Платформата" .

(ii) Да се опитват да смущават дейността на представяната "Платформата" услуга.

(iii) Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от "Платформата" .

(iv) Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.

19.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, Фондацията запазва правото да:

(i) Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на "Платформата" от потребителите.

(ii) Блокира и изтрива потребителски регистрации на "Платформата" .


20. ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА


"Платформата" позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към "Платформата" са изцяло отговорност на потребителите на платформата. "Платформата" не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл "Платформата" не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.


21. ПРОМЕНИ


"Платформата" си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на "Платформата" или чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията им. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от негова страна на тези промени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация BCause ("Помощ за благотворителността в България") на дата 1 април 2015 година.

 

 

Ако сте регистриран потребител, въведете Вашите данни за вход в долната форма.

Вход в Платформата

Вход Регистрация

Вход